Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

28 października 2022

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.

Działając na podstawie uchwały Nr XVIII/205/12 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej, Burmistrz Miasta Chojnice przedstawia do konsultacji projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.

W związku z powyższym zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie miasta Chojnice, do wnoszenia uwag i opinii w terminie od dnia 28 października do dnia 4 listopada 2022 roku za pośrednictwem załączonego formularza opinii.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami.

Do załączonego formularza opinii należy dołączyć wyciąg ze statutu organizacji wskazujący dziedziny działalności.

Uprawnione do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Formularz zgłoszenia opinii należy:

  • przesłać na adres: Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice lub
  • złożyć osobiście w biurze podawczym lub
  • przesłać zeskanowany dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
    e-mail:[email protected]
Dokumenty do pobrania:

2. Projekt uchwały2. Projekt uchwały [18 KB, docx]
3. Formularz-konsultacji3. Formularz-konsultacji [14 KB, docx]

W kategorii: Konsultacje