Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

28 października 2022

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie ustalenia cen biletów, opłat i uprawnień do bezpłatnych przejazdów w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Miejską Chojnice oraz przepisów porządkowych w tym transporcie.

Działając na podstawie uchwały Nr XVIII/205/12 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 marca 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej, Urząd Miejski w Chojnicach przedstawia do konsultacji projekt uchwały w sprawie ustalenia cen biletów i opłat w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Miejską Chojnice.

W związku z powyższym zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznych działających na terenie miasta Chojnice, do wnoszenia uwag i opinii w terminie do dnia 07.11.2022 do godziny 09.00 za pośrednictwem załączonego formularza opinii.
Uprawnione do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Formularz zgłoszenia opinii należy:

  • przesłać na adres: Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice lub
  • złożyć osobiście w biurze podawczym lub
  • przesłać zeskanowany dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected].
Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniaFormularz zgłoszenia [14 KB, docx]
OgłoszenieOgłoszenie [14 KB, docx]
Uchwała NrUchwała Nr [13 KB, docx]

W kategorii: Konsultacje