Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

Sesje Rady Miejskiej

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – nagrywanie obrazu i dźwięku z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.

Obrady sesji Rady Miejskiej w Chojnicach są nagrywane i transmitowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chojnicach (miastochojnice.pl). Uczestnicząc w sesji, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miejska Chojnice, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice, reprezentowana przez Burmistrza Miasta Chojnice
  2. W Urzędzie Miejskim w Chojnicach wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym skontaktować się można za pomocą adresu e-mail:[email protected]
  3. Państwa dane osobowe w postaci wizerunku oraz głosu przetwarzane są w celu realizacji przez Gminę Miejską Chojnice jej zadań. Podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. c RODO wskazujący, że przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, wynikającego z art. 11b i art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, dotyczącego jawności działalności organów gminy oraz dostępności do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej oraz transmitowania i utrwalania obrazu i dźwięku obrad Rady
  4. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz osoby trzecie w związku z tym, iż nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
  5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji obowiązku ustawowego, wskazanego przez odrębne przepisy prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej;
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do nagrania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, wniesienie sprzeciwu oraz sprostowania danych osobowych
  7. Jeżeli uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  8. Państwa dane nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w celu profilowania