Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

27 października 2023

Konsultacje projektu „Zwiększenie poziomu adaptacyjności oraz odporności na negatywne skutki zmian klimatu w mieście Chojnice”.

Zapraszamy do składania uwag do rozwiązań projektowych założonych w projekcie „Zwiększenie poziomu adaptacyjności oraz odporności na negatywne skutki zmian klimatu w mieście Chojnice”, planowanym do zgłoszenia  w ramach konkursu w programie Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.

Przedmiotem inwestycji będzie zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w miejscu ich wystąpienia oraz rozwój błękitno-zielonej infrastruktury.

Inwestycja obejmuje następujące zadania:

1. Przebudowa istniejącego zbiornika ,,Karolewo” celem uzyskania funkcji zbiornika retencyjnego wraz z wykonaniem elementów funkcjonalnie powiązanych.

Zaprojektowano budowle hydrotechniczne umożliwiające bezpieczne retencjonowanie wody w zbiorniku. Woda wpływająca do zbiornika z sieci kanalizacji deszczowej zostanie podczyszczona w projektowanym układzie separacyjnym. Natomiast jej odpływ ze zbiornika do istniejącego rowu będzie kontrolowany przez budowlę upustową z regulatorem odpływu.  Inwestycja obejmie swoim zakresem konserwację oraz odmulenie istniejącego rowu.  W ramach błękitno – zielonej infrastruktury powstaną dwie zielone pływające wyspy, o łącznej powierzchni ok. 200 m2. Moduły zostaną obsadzone roślinnością szuwarową, filtrującą wody zbiornika. Dodatkowo zamontowany zostanie zestaw paneli fotowoltaicznych  jako czyste źródło zasilania układu separacyjnego. Zaprojektowano również dwie turbiny wiatrowe zasilające system napowietrzający akwen wodny.

2. Budowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Lichnowskiej, Czarna Droga oraz remont odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Dworcowej w Chojnicach.

W ramach inwestycji w ul. Dworcowej, Lichnowskiej i Czarnej Drogi wykonany zostanie układ kanalizacji deszczowej, której celem jest odprowadzenie wód deszczowych oraz roztopowych do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, prowadzącej ostatecznie do zbiornika retencyjnego ,,Sobierajczyk’’. Projekt zakłada również wykonanie elementów błękitno-zielonej infrastruktury wzdłuż ulicy Czarna Droga w postaci liniowego obniżenia terenu z osadnikiem. Zaprojektowano makroniwelację terenu, dzięki której woda deszczowa i roztopowa spływać będzie do elementów błękitno-zielonej infrastruktury.

3. Budowa odcinka kanalizacji deszczowej wraz z separatorem przy ul. Liściastej w Chojnicach wraz z budową infrastruktury błękitno-zielonej.

W ramach inwestycji w ul. Liściastej wykonana zostanie sieć kanalizacji deszczowej, której celem jest odprowadzenie wód deszczowych oraz roztopowych do zbiornika retencyjnego po wcześniejszym podczyszczeniu w projektowanym układzie separacyjnym, nad którym wykonany zostanie utwardzony i ogrodzony plac technologiczny. Projekt zakłada również wykonanie błękitno-zielonej infrastruktury w postaci niecki retencyjno-filtracyjnej w miejscu istniejącego niezagospodarowanego terenu w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Liściastej. Wykonana zostanie naturalnie filtrująca wody zbiornika wyspa-pływająca, o łącznej powierzchni ok. 101 m2. Moduły zostaną obsadzone roślinnością szuwarową. Dodatkowo w obrębie placu technologicznego zamontowany zostanie zestaw paneli fotowoltaicznych do obsługi układu separacyjnego oraz turbina wiatrowa zasilająca system napowietrzający zbiornik wodny.

4. Automatyka oraz infrastruktura błękitno-zielona na zbiorniku Zachodnim, Zachodni-Człuchowska i Fatimska .

W ramach inwestycji na zbiorniku Zachodnim, Zachodni-Człuchowska oraz Fatimska wykonane zostaną elementy błękitno-zielonej infrastruktury w formie naturalnie filtrujących wody zbiornika wysp pływających obsadzonych roślinnością szuwarową. Na zbiorniku Zachodnim wykonane zostaną dwie wyspy o pow. ok. 101 m2 każda, natomiast na pozostałych dwóch zbiornikach zakłada się wykonanie po jednej wyspie na zbiornik. Dodatkowo w obrębie zbiorników zamontowane zostaną turbiny wiatrowe zasilające systemy napowietrzające akweny wodne oraz zestawy paneli fotowoltaicznych do zasilania infrastruktury elektrycznej i automatyki, w postaci napędów elektrycznych dla zastawek na budowlach upustowych zbiorników, elektrycznych łat wodowskazowych, kamer GSM oraz systemów alarmowych.

Prosimy o zgłaszanie uwag w terminie do 10 listopada 2023 roku za pomocą załączonego formularza. Wypełniony i podpisany formularz można:

  • przesłać na adres e-mail [email protected]
  • wysłać na adres Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1 , 89-600 Chojnice lub
  • złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

Raport z konsultacji

W kategorii: Konsultacje