Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

10 listopada 2021

XXXII sesja Rady Miejskiej w Chojnicach – 22.11.2021

Zgodnie z § 25 ust. 1 pkt 2 lit. d Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 861 ze zm.) na sesji Rady Miejskiej obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji:
  1. stwierdzenie quorum,
  2. wnioski do porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu XXXI sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 3. Powołanie Sekretarza sesji i Komisji Wnioskowej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie między sesjami.
 6. Informacja o realizacji uchwał i wniosków podjętych na XXXI sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 7. Przedłożenie przez Przewodniczących Komisji wniosków i opinii podjętych w okresie międzysesyjnym.
 8. Ustosunkowanie się do wniosków Komisji.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2021 r.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2037.
 11. Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Chojnice.
 12. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie.
 13. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego.
 14. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 15. Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej.
 16. Projekt uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Chojnice.
 17. Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego na terenie Gminy Miejskiej Chojnice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz dworca autobusowego.
 18. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
 20. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Kolejowej w Chojnicach.
 21. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/414/21 z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości.
 22. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 23. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 24. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chojnicach i nadania jej statutu.
 25. Wnioski i oświadczenia radnych oraz odpowiedzi na wnioski.
 26. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach.
 27. Wolne wnioski i oświadczenia klubowe.
 28. Zakończenie XXXII sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.

Uchwały:

 • NR XXXII/453/21
  • w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chojnicach i nadania jej statutu.
 • NR XXXII/452/21
  • w sprawie zbycia nieruchomości.
 • NR XXXII/451/21
  • w sprawie zbycia nieruchomości.
 • NR XXXII/450/21
  • w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/414/21 z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości.
 • NR XXXII/449/21
  • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Kolejowej w Chojnicach.
 • NR XXXII/448/21
  • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
 • NR XXXII/447/21
  • w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • NR XXXII/446/21
  • w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego na terenie Gminy Miejskiej Chojnice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz dworca autobusowego.
 • NR XXXII/445/21
  • w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Chojnice.
 • NR XXXII/444/21
  • w sprawie opłaty targowej.
 • NR XXXII/443/21
  • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 • NR XXXII/442/21
  • w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego.
 • NR XXXII/441/21
  • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie.
 • NR XXXII/440/21
  • w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Chojnice.
 • NR XXXII/439/21
  • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2037.
 • NR XXXII/438/21
  • w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2021 r.

Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.miastochojnice.pl/269.html

W kategorii: 2021