Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

9 grudnia 2021

XXXIII sesja Rady Miejskiej w Chojnicach – 27.12.2021

Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) sesja odbyła się w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji:
  1. stwierdzenie quorum,
  2. wnioski do porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu XXXII sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 3. Powołanie Sekretarza sesji i Komisji Wnioskowej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie między sesjami.
 6. Informacja o realizacji uchwał i wniosków podjętych na XXXII sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 7. Przedłożenie przez Przewodniczących Komisji wniosków i opinii podjętych w okresie międzysesyjnym.
 8. Ustosunkowanie się do wniosków Komisji.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2021 r.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2037.
 11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2037.
 12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.
 13. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na finansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
 14. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Pomorskiego.
 15. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2022r.
 16. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2022 w Chojnicach „Rokiem Johanna Daniela Titiusa” w 250-lecie ogłoszenia Reguły Titiusa – Bodego.
 17. Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Zasłużonego Obywatela Miasta Chojnice.
 18. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Chojnice.
 19. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
 20. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
 21. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
 22. Projekt uchwały w sprawie trybu zgłaszania przez Młodzieżową Radę Miejską w Chojnicach wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej.
 23. Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr IX/117/07 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie diet za udział w pracach Rady Miejskiej i jej organów.
 24. Wnioski i oświadczenia radnych oraz odpowiedzi na wnioski.
 25. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach.
 26. Wolne wnioski i oświadczenia klubowe.
 27. Zakończenie XXXIII sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.

Uchwały:

 • NR XXXIII/468/21
  • zmieniająca Uchwałę Nr IX/117/07 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie diet za udział w pracach Rady Miejskiej i jej organów.
 • NR XXXIII/467/21
  • w/s trybu zgłaszania przez Młodzieżową Radę Miejską w Chojnicach wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej.
 • NR XXXIII/466/21
  • w/s nabycia nieruchomości.
 • NR XXXIII/465/21
  • w/s nabycia nieruchomości.
 • NR XXXIII/464/21
  • w/s nabycia nieruchomości.
 • NR XXXIII/463/21
  • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Chojnice.
 • NR XXXIII/462/21
  • w/s nadania tytułu Zasłużonego Obywatela Miasta Chojnice.
 • NR XXXIII/461/21
  • w/s ogłoszenia roku 2022 w Chojnicach „Rokiem Johanna Daniela Titiusa” w 250-lecie ogłoszenia Reguły Titiusa – Bodego.
 • NR XXXIII/460/21
  • w/s uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r.
 • NR XXXIII/459/21
  • w/s udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Pomorskiego.
 • NR XXXIII/458/21
  • w/s zaciągnięcia kredytu bankowego na finansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
 • NR XXXIII/457/21
  • w/s uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.
 • NR XXXIII/456/21
  • w/s przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2037.
 • NR XXXIII/455/21
  • w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2037.
 • NR XXXIII/454/21
  • w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2021 r.

Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.miastochojnice.pl/269.html

W kategorii: 2021