Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

17 września 2021

XXX sesja Rady Miejskiej w Chojnicach – 27.09.2021

Zgodnie z § 25 ust. 1 pkt 2 lit. d Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 861 ze zm.) na sesji Rady Miejskiej obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
  1. stwierdzenie quorum,
  2. wnioski do porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu XXIX sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 3. Powołanie Sekretarza sesji i Komisji Wnioskowej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie między sesjami.
 6. Informacja o realizacji uchwał i wniosków podjętych na XXIX sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 7. Przedłożenie przez Przewodniczących Komisji wniosków i opinii podjętych w okresie międzysesyjnym.
 8. Ustosunkowanie się do wniosków Komisji.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2021 r.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2037.
 11. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 12. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej.
 13. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczących komisji stałych.
 14. Projekt uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 15. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Rytel o uznanie za ochronne lasów położonych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.
 16. Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIII/318/20 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2021r.
 17. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Chojnice na lata 2022 – 2027”.
 18. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Cisowej w Chojnicach.
 19. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 20. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
 22. Wnioski i oświadczenia radnych oraz odpowiedzi na wnioski.
 23. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach.
 24. Wolne wnioski i oświadczenia klubowe.
 25. Zakończenie XXX sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.

Uchwały:

 • UCHWAŁA RM XXX/432/21
  • W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
 • UCHWAŁA RM XXX/431/21
  • W sprawie zbycia nieruchomości.
 • UCHWAŁA RM XXX/430/21
  • W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Cisowej w Chojnicach.
 • UCHWAŁA RM XXX/429/21
  • W sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Chojnice na lata 2022 – 2027”.
 • UCHWAŁA RM XXX/428/21
  • Zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/318/20 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2021r.
 • UCHWAŁA RM XXX/427/21
  • W sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Rytel o uznanie za ochronne lasów położonych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.
 • UCHWAŁA RM XXX/426/21
  • W sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 • UCHWAŁA RM XXX/425/21
  • Zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczących komisji stałych.
 • UCHWAŁA RM XXX/424/21
  • Zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej.
 • UCHWAŁA RM XXX/423/21
  • Zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 • UCHWAŁA RM XXX/422/21
  • W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2037.
 • UCHWAŁA RM XXX/421/21
  • W sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2021 r.

Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.miastochojnice.pl/269.html

W kategorii: 2021