Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

6 sierpnia 2021

XXIX sesja Rady Miejskiej w Chojnicach – 16.08.2021

XXVIX sesja Rady Miejskiej w Chojnicach została zwołana na 16 sierpnia 2021 r. na godz. 10.00. Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) sesja odbyła się w zdalnym trybie obradowania.

XXIX sesja Rady Miejskiej w Chojnicach odbyła się bez udziału publiczności i dziennikarzy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
  1. stwierdzenie ąuorum,
  2. złożenie ślubowania przez nowego radnego,
  3. wnioski do porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu XXVIII sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 3. Powołanie Sekretarza sesji i Komisji Wnioskowej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie między sesjami.
 6. Informacja o realizacji uchwał i wniosków podjętych na XXVIII sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 7. Przedłożenie przez Przewodniczących Komisji wniosków i opinii podjętych w okresie międzysesyjnym.
 8. Ustosunkowanie się do wniosków Komisji.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2021 r.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021- 2037.
 11. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej na terenie
  Gminy Miejskiej Chojnice w ramach konkursu „STOP dla SMOGU w Chojnicach”.
 12. Projekt uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu regulaminu
  dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 13. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 14. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 15. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Rolbieckiego w Chojnicach.
 16. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
 17. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 18. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 19. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 20. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 21. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 22. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 23. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Chojnice.
 24. Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIII/145/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chojnicach.
 25. Wnioski i oświadczenia radnych oraz odpowiedzi na wnioski.
 26. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach.
 27. Wolne wnioski i oświadczenia klubowe.
 28. Zakończenie XXIX sesji Rady Miejskiej w Chojnicach

Uchwały:

 • UCHWAŁA RM XXIX/420/21
  • W sprawie uchylenia Uchwały Nr XIII/145/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chojnicach.
 • UCHWAŁA RM XXIX/419/21
  • Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Chojnice.
 • UCHWAŁA RM XXIX/418/21
  • W sprawie zbycia nieruchomości.
 • UCHWAŁA RM XXIX/417/21
  • W sprawie zbycia nieruchomości położonej w Chojnicach przy ul. Obrońców Chojnic.
 • UCHWAŁA RM XXIX/416/21
  • W sprawie zbycia nieruchomości położonych w Chojnicach przy ul. Mestwina.
 • UCHWAŁA RM XXIX/415/21
  • W sprawie zbycia nieruchomości położonej w Chojnicach przy ul. Obrońców Chojnic.
 • UCHWAŁA RM XXIX/414/21
  • W sprawie zbycia nieruchomości położonej w Chojnicach przy ul. Kościerskiej.
 • UCHWAŁA RM XXIX/413/21
  • W sprawie zbycia nieruchomości położonej w Chojnicach przy ul. Okrężnej.
 • UCHWAŁA RM XXIX/412/21
  • W sprawie nabycia nieruchomości.
 • UCHWAŁA RM XXIX/411/21
  • W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Rolbieckiego w Chojnicach.
 • UCHWAŁA RM XXIX/410/21
  • W sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 • UCHWAŁA RM XXIX/409/21
  • W sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 • UCHWAŁA RM XXIX/408/21
  • W sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 • UCHWAŁA RM XXIX/407/21
  • Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Chojnice w ramach konkursu „STOP dla SMOGU w Chojnicach”.
 • UCHWAŁA RM XXIX/406/21
  • W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2037.
 • UCHWAŁA RM XXIX/405/21
  • W sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2021 r.

Dokumenty do pobrania:

W kategorii: 2021