Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

30 kwietnia 2021

XXVII sesja Rady Miejskiej w Chojnicach – 10.05.2021

XXVII sesja Rady Miejskiej w Chojnicach została zwołana na 10 maja 2021 r. na godz. 10.00. Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) sesja odbyła się w zdalnym trybie obradowania. 

XXVII sesja Rady Miejskiej w Chojnicach odbyła się bez udziału publiczności i dziennikarzy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
  1. stwierdzenie quorum,
  2. wnioski do porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu XXVI sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 3. Powołanie Sekretarza sesji i Komisji Wnioskowej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie między sesjami.
 6. Informacja o realizacji uchwał i wniosków podjętych na XXVI sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 7. Przedłożenie przez Przewodniczących Komisji wniosków i opinii podjętych w okresie międzysesyjnym.
 8. Ustosunkowanie się do wniosków Komisji.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2021 r.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2037.
 11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.
 12. Projekt uchwały w sprawie zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.
 13. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/527/18 z dnia 11 czerwca 2018r. w sprawie przyznania dzierżawcy lokalu niemieszkalnego (garażu) pierwszeństwa w jego nabyciu.
 15. Wnioski i oświadczenia radnych oraz odpowiedzi na wnioski.
 16. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach.
 17. Wolne wnioski i oświadczenia klubowe.
 18. Zakończenie XXVII sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.

Uchwały:

 • Uchwała RM XXVII/389/21
  • W sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego.
 • Uchwała RM XXVII/388/21
  • W sprawie wyrażenia zgody na wspólne przygotowanie „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla obszaru Gminy Miejskiej Chojnice i Gminy Chojnice oraz Gminy Miejskiej Człuchów i Gminy Człuchów na lata 2021-2030”.
 • Uchwała RM XXVII/387/21
  • W sprawie nadania nazw ulic.
 • Uchwała RM XXVII/386/21
  • W sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Chojnice.
 • Uchwała RM XXVII/385/21
  • W sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/527/18 z dnia 11 czerwca 2018r. w sprawie przyznania dzierżawcy lokalu niemieszkalnego (garażu) pierwszeństwa w jego nabyciu.
 • Uchwała RM XXVII/384/21
  • W sprawie zbycia nieruchomości.
 • Uchwała RM XXVII/383/21
  • W sprawie zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.
 • Uchwała RM XXVII/382/21
  • W sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.
 • Uchwała RM XXVII/381/21
  • W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2037.
 • Uchwała RM XXVII/380/21
  • W sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2021 r.

Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.miastochojnice.pl/269.html

W kategorii: 2021