Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

19 marca 2021

XXVI sesja Rady Miejskiej w Chojnicach – 29.03.2021

XXVI sesja Rady Miejskiej w Chojnicach została zwołana na 29 marca 2021 r. na godz. 10.00. Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) sesja odbyła się w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
  1. stwierdzenie quorum,
  2. wnioski do porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu XXV sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 3. Powołanie Sekretarza sesji i Komisji Wnioskowej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie między sesjami.
 6. Informacja o realizacji uchwał i wniosków podjętych na XXV sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 7. Przedłożenie przez Przewodniczących Komisji wniosków i opinii podjętych w okresie międzysesyjnym.
 8. Ustosunkowanie się do wniosków Komisji.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2021 r.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2037.
 11. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
 12. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminu wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, należnej w 2021r.
 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażania zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej Chojnice do InnoBaltica Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku i objęcia przez Gminę Miejską Chojnice udziałów w tej Spółce.
 14. Projekt uchwały w sprawie powierzenia Spółce InnoBaltica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku wykonywania części zadań własnych Gminy Miejskiej Chojnice z zakresu publicznego transportu zbiorowego.
 15. Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 16. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
 17. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ronda.
 18. Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości.
 19. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
 20. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
 21. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
 22. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
 23. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 24. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 25. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 26. Wnioski i oświadczenia radnych oraz odpowiedzi na wnioski.
 27. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach.
 28. Wolne wnioski i oświadczenia klubowe.
 29. Zakończenie XXVI sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.

Uchwały:

 • Uchwała RM XXVI/379/21
  • W sprawie nadania pośmiertnie tytułu Zasłużonego Obywatela Miasta Chojnice.
 • Uchwała RM XXVI/378/21
  • W sprawie rozpatrzenia skargi.
 • Uchwała RM XXVI/377/21
  • W sprawie zbycia nieruchomości.
 • Uchwała RM XXVI/376/21
  • W sprawie zbycia nieruchomości.
 • Uchwała RM XXVI/375/21
  • W sprawie nabycia nieruchomości.
 • Uchwała RM XXVI/374/21
  • W sprawie nabycia nieruchomości.
 • Uchwała RM XXVI/373/21
  • W sprawie nabycia nieruchomości.
 • Uchwała RM XXVI/372/21
  • W sprawie nabycia nieruchomości.
 • Uchwała RM XXVI/371/21
  • W sprawie zamiany nieruchomości.
 • Uchwała RM XXVI/370/21
  • W sprawie nadania nazwy ronda.
 • Uchwała RM XXVI/369/21
  • W sprawie nadania nazwy ulicy.
 • Uchwała RM XXVI/368/21
  • W sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 • Uchwała RM XXVI/367/21
  • W sprawie powierzenia Spółce InnoBaltica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku wykonywania części zadań własnych Gminy Miejskiej Chojnice z zakresu publicznego transportu zbiorowego.
 • Uchwała RM XXVI/366/21
  • W sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej Chojnice do InnoBaltica Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku i objęcia przez Gminę Miejską Chojnice udziałów w tej Spółce.
 • Uchwała RM XXVI/365/21
  • W sprawie przedłużenia terminu wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, należnej w 2021r.
 • Uchwała RM XXVI/364/21
  • W sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
 • Uchwała RM XXVI/363/21
  • W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2037.
 • Uchwała RM XXVI/362/21
  • W sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2021 r.

Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.miastochojnice.pl/269.html

W kategorii: 2021