Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

28 maja 2021

XXVIII sesja Rady Miejskiej w Chojnicach – 14.06.2021

XXVIII sesja Rady Miejskiej w Chojnicach została zwołana na 14 czerwca 2021 r. na godz. 10.00. Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) sesja odbyła się w zdalnym trybie obradowania.

XXVIII sesja Rady Miejskiej w Chojnicach odbędzie się bez udziału publiczności i dziennikarzy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
  1. stwierdzenie quorum,
  2. wnioski do porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu XXVII sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 3. Powołanie Sekretarza sesji i Komisji Wnioskowej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie między sesjami.
 6. Informacja o realizacji uchwał i wniosków podjętych na XXVII sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 7. Przedłożenie przez Przewodniczących Komisji wniosków i opinii podjętych w okresie międzysesyjnym.
 8. Ustosunkowanie się do wniosków Komisji.
 9. Raport o stanie Gminy Miejskiej Chojnice za 2020 rok:
  1. debata nad raportem,
  2. projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Chojnice wotum zaufania.
 10. Wykonanie budżetu miasta Chojnice za rok 2020:
  1. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Chojnice za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
  2. rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok,
  3. rozpatrzenie informacji o stanie mienia komunalnego,
  4. rozpatrzenie sprawozdania finansowego,
  5. projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Chojnice za 2020 r.,
  6. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Chojnice za 2020 rok wraz z opinią,
  7. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Chojnice z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok,
  8. projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Chojnice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2021 r.
 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2037.
 13. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 14. Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Chojnice na rok szkolny 2021/2022.
 15. Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z boiska piłkarskiego pn. „Boisko Nowe”.
 16. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Lichnowskiej w Chojnicach.
 17. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 18. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 19. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 20. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 21. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości
 22. Wnioski i oświadczenia radnych oraz odpowiedzi na wnioski.
 23. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach.
 24. Wolne wnioski i oświadczenia klubowe.
 25. Zakończenie XXVIII sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.

Uchwały:

 • Uchwała RM XXVIII/404/21
  • W sprawie powierzenia Spółce InnoBaltica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku wykonywania części zadań własnych Gminy Miejskiej Chojnice z zakresu publicznego transportu zbiorowego.
 • Uchwała RM XXVIII/403/21
  • W sprawie nabycia nieruchomości.
 • Uchwała RM XXVIII/402/21
  • W sprawie zbycia nieruchomości.
 • Uchwała RM XXVIII/401/21
  • W sprawie zbycia nieruchomości.
 • Uchwała RM XXVIII/400/21
  • W sprawie zbycia nieruchomości.
 • Uchwała RM XXVIII/399/21
  • W sprawie zbycia nieruchomości.
 • Uchwała RM XXVIII/398/21
  • W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Lichnowskiej w Chojnicach.
 • Uchwała RM XXVIII/397/21
  • W sprawie zasad i trybu korzystania z boiska piłkarskiego pn. „Boisko Nowe”.
 • Uchwała RM XXVIII/396/21
  • W sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Chojnice na rok szkolny 2021/2022.
 • Uchwała RM XXVIII/395/21
  • W sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 • Uchwała RM XXVIII/394/21
  • W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2037.
 • Uchwała RM XXVIII/393/21
  • W sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2021 r.
 • Uchwała RM XXVIII/392/21
  • W sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Chojnice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020.
 • Uchwała RM XXVIII/391/21
  • W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Chojnice za 2020 r.
 • Uchwała RM XXVIII/390/21
  • W sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Chojnice wotum zaufania.

Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.miastochojnice.pl/269.html

W kategorii: 2021