Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

19 lutego 2021

XXV sesja Rady Miejskiej w Chojnicach – 01.03.2021

XXV sesja Rady Miejskiej w Chojnicach została zwołana na 1 marca 2021 r. na godz. 10.00. Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) sesja odbyła się w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
  1. stwierdzenie quorum,
  2. wnioski do porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu XXIV sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 3. Powołanie Sekretarza sesji i Komisji Wnioskowej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie między sesjami.
 6. Informacja o realizacji uchwał i wniosków podjętych na XXIV sesji Rady Miejskiej.
 7. Przedłożenie przez Przewodniczących Komisji wniosków i opinii podjętych w okresie międzysesyjnym.
 8. Ustosunkowanie się do wniosków Komisji.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2021 r.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2037.
 11. Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXI/287/20 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 26 października 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 12. Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnej hali widowiskowo-sportowej w Chojnicach.
 13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Chojnice na rok 2021.
 14. Projekt uchwały w sprawie podziału obszaru Gminy Miejskiej Chojnice na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 15. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Chojnice w ramach konkursu „STOP dla SMOGU w Chojnicach”.
 16. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Gdańskiej w Chojnicach.
 17. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 18. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 19. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
 20. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
 21. Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości.
 22. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania nazw projektowanych ulic.
 23. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania nazw nowym ulicom.
 24. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miejskiej Chojnice.
 25. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.
 26. Wnioski i oświadczenia radnych oraz odpowiedzi na wnioski.
 27. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach.
 28. Wolne wnioski i oświadczenia klubowe.
 29. Zakończenie XXV sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.

Uchwały:

 • Uchwała RM XXV/361/21
  • Zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/318/20 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2021r.
 • Uchwała RM XXV/360/21
  • W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.
 • Uchwała RM XXV/359/21
  • W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miejskiej Chojnice.
 • Uchwała RM XXV/358/21
  • W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania nazw nowym ulicom.
 • Uchwała RM XXV/357/21
  • W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania nazw projektowanych ulic.
 • Uchwała RM XXV/356/21
  • W sprawie zamiany nieruchomości.
 • Uchwała RM XXV/355/21
  • W sprawie nabycia nieruchomości
 • Uchwała RM XXV/354/21
  • W sprawie nabycia nieruchomości.
 • Uchwała RM XXV/353/21
  • W sprawie zbycia nieruchomości
 • Uchwała RM XXV/352/21
  • W sprawie zbycia nieruchomości
 • Uchwała RM XXV/351/21
  • W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Gdańskiej w Chojnicach.
 • Uchwała RM XXV/350/21
  • W sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Chojnice w ramach konkursu „STOP
 • dla SMOGU w Chojnicach”.
  • Uchwała RM XXV/349/21
 • W sprawie podziału obszaru Gminy Miejskiej Chojnice na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 • Uchwała RM XXV/348/21
  • W sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Chojnice na rok 2021.
 • Uchwała RM XXV/347/21
  • W sprawie zasad i trybu korzystania z gminnej hali widowiskowo-sportowej w Chojnicach.
 • Uchwała RM XXV/346/21
  • Zmieniająca Uchwałę Nr XXI/287/20 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 26 października 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • Uchwała RM XXV/345/21
  • W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2037.
 • Uchwała RM XXV/344/21
  • W sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2021 r.

Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.miastochojnice.pl/269.html

W kategorii: 2021