Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

15 stycznia 2021

XXIV sesja Rady Miejskiej w Chojnicach – 25.01.2020

Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) XXIV sesja Rady Miejskiej w Chojnicach zwołana na 25 stycznia 2021 r. o godz. 1000 odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

XXIV sesja Rady Miejskiej w Chojnicach odbyła się bez udziału publiczności i dziennikarzy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
  1. stwierdzenie quorum,
  2. wnioski do porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu XXIII sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 3. Powołanie Sekretarza sesji i Komisji Wnioskowej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie między sesjami.
 6. Informacja o realizacji uchwał i wniosków podjętych na XXIII sesji Rady Miejskiej.
 7. Przedłożenie przez Przewodniczących Komisji wniosków i opinii podjętych w okresie międzysesyjnym.
 8. Ustosunkowanie się do wniosków Komisji.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2021 r.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2037.
 11. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Pomorskiego.
 12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Miejskiej Chojnice na rok 2021.
 13. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Gdańskiej w Chojnicach.
 14. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Sępoleńskiej w Chojnicach.
 15. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
 16. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
 17. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
 18. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 19. Projekt uchwały w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunty przejęte pod drogi z mocy prawa.
 20. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 21. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnicach na 2021 rok.
 22. Wnioski i oświadczenia radnych oraz odpowiedzi na wnioski.
 23. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach.
 24. Wolne wnioski i oświadczenia klubowe.
 25. Zakończenie XXIV sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.

Uchwały:

 • Uchwała RM XXIV/338/21
  • W sprawie nabycia nieruchomości.
 • Uchwała RM XXIV/337/21
  • W sprawie nadania nazwy ulicy.
 • Uchwała RM XXIV/336/21
  • W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Sępoleńskiej w Chojnicach.
 • Uchwała RM XXIV/335/21
  • W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Gdańskiej w Chojnicach.
 • Uchwała RM XXIV/334/21
  • W sprawie ustalenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Miejskiej Chojnice na rok 2021
 • Uchwała RM XXIV/333/21
  • W sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Pomorskiego.
 • Uchwała RM XXIV/332/21
  • W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2037.
 • Uchwała RM XXIV/331/21
  • W sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2021 r.

Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.miastochojnice.pl/269.html

W kategorii: 2021