Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

16 października 2020

XXI sesja Rady Miejskiej w Chojnicach – 26.10.2020

XXI sesja Rady Miejskiej w Chojnicach została zwołana na 26 października 2020 r. na godz. 10.00. Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) sesja odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
  1. stwierdzenie quorum,
  2. wnioski do porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu XX sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 3. Powołanie Sekretarza sesji i Komisji Wnioskowej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie między sesjami.
 6. Informacja o realizacji uchwał i wniosków podjętych na XX sesji Rady Miejskiej.
 7. Przedłożenie przez Przewodniczących Komisji wniosków i opinii podjętych w okresie międzysesyjnym.
 8. Ustosunkowanie się do wniosków Komisji.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2020 r.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2036.
 11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 12. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Kościerskiej w Chojnicach.
 13. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Kościerskiej w Chojnicach.
 14. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 15. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
 16. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
 17. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
 18. Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości.
 19. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 20. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 21. Wnioski i oświadczenia radnych oraz odpowiedzi na wnioski.
 22. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach.
 23. Wolne wnioski i oświadczenia klubowe.
 24. Zakończenie XXI sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.

Uchwały:

 • Uchwała RM XXI/297/20
  • Zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty
 • Uchwała RM XXI/296/20
  • W sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
 • Uchwała RM XXI/295/20
  • W sprawie zbycia nieruchomości
 • Uchwała RM XXI/294/20
  • W sprawie zamiany nieruchomości
 • Uchwała RM XXI/293/20
  • W sprawie nabycia nieruchomości
 • Uchwała RM XXI/292/20
  • W sprawie nabycia nieruchomości
 • Uchwała RM XXI/291/20
  • W sprawie nabycia nieruchomości
 • Uchwała RM XXI/290/20
  • W sprawie zbycia nieruchomości
 • Uchwała RM XXI/289/20
  • W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Kościerskiej w Chojnicach.
 • Uchwała RM XXI/288/20
  • W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Kościerskiej w Chojnicach
 • Uchwała RM XXI/287/20
  • W sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • Uchwała RM XXI/286/20
  • W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2036
 • Uchwała RM XXI/285/20
  • W sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2020 r.

Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.miastochojnice.pl/269.html

W kategorii: 2020