Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

2 września 2020

XX sesja Rady Miejskiej w Chojnicach – 28.09.2020

Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) XX sesja Rady Miejskiej w Chojnicach zwołana na 28 września 2020 r. o godz. 10:00 odbyła się w zdalnym trybie obradowania.

XX sesja Rady Miejskiej w Chojnicach odbyła się bez udziału publiczności i dziennikarzy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
  1. stwierdzenie quorum,
  2. wnioski do porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu XIX sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 3. Powołanie Sekretarza sesji i Komisji Wnioskowej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie między sesjami.
 6. Informacja o realizacji uchwał i wniosków podjętych na XIX sesji Rady Miejskiej.
 7. Przedłożenie przez Przewodniczących Komisji wniosków i opinii podjętych w okresie międzysesyjnym.
 8. Ustosunkowanie się do wniosków Komisji.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2020 r.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2036.
 11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Chojnice dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
 12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.
 13. Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 14. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.
 15. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
 16. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Chojnice na lata 2020-2023”.
 17. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Strzeleckiej w Chojnicach.
 18. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Rolbieckiego w Chojnicach.
 19. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ronda.
 20. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnice.
 21. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
 22. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 23. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 24. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.
 25. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będących schroniskami dla osób bezdomnych, w tym schronisk z usługami opiekuńczymi oraz domami dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.
 26. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
 27. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.
 28. Wnioski i oświadczenia radnych oraz odpowiedzi na wnioski.
 29. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach.
 30. Wolne wnioski i oświadczenia klubowe.
 31. Zakończenie XX sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 • Uchwała RM XX/284/20
  • W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.
 • Uchwała RM XX/283/20
  • W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
 • Uchwała RM XX/282/20
  • W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będących schroniskami dla osób bezdomnych, w tym schronisk z usługami opiekuńczymi oraz domami dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.
 • Uchwała RM XX/281/20
  • W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.
 • Uchwała RM XX/280/20
  • W sprawie zbycia nieruchomości
 • Uchwała RM XX/279/20
  • W sprawie zbycia nieruchomości.
 • Uchwała RM XX/278/20
  • W sprawie nabycia nieruchomości.
 • Uchwała RM XX/277/20
  • W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnice.
 • Uchwała RM XX/276/20
  • W sprawie nadania nazwy ronda.
 • Uchwała RM XX/275/20
  • W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Rolbieckiego w Chojnicach.
 • Uchwała RM XX/274/20
  • W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Strzeleckiej w Chojnicach.
 • Uchwała RM XX/273/20
  • W sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
 • Uchwała RM XX/272/20
  • W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.
 • Uchwała RM XX/271/20
  • W sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Uchwała RM XX/270/20
  • W sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.
 • Uchwała RM XX/269/20
  • W sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Chojnice dla publicznych
   i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
 • Uchwała RM XX/268/20
  • W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2036.
 • Uchwała RM XX/267/20
  • W sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2020 r.

Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.miastochojnice.pl/269.html

W kategorii: 2020