Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

12 listopada 2020

XXII sesja Rady Miejskiej w Chojnicach – 23.11.2020

XXII sesja Rady Miejskiej w Chojnicach została zwołana na 23 listopada 2020 r. na godz. 10.00. Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) sesja odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

XXII sesja Rady Miejskiej w Chojnicach odbędzie się bez udziału publiczności i dziennikarzy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
  1. stwierdzenie quorum,
  2. wnioski do porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu XXI sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 3. Powołanie Sekretarza sesji i Komisji Wnioskowej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie między sesjami.
 6. Informacja o realizacji uchwał i wniosków podjętych na XXI sesji Rady Miejskiej.
 7. Przedłożenie przez Przewodniczących Komisji wniosków i opinii podjętych w okresie międzysesyjnym.
 8. Ustosunkowanie się do wniosków Komisji.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2020 r.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2036.
 11. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie.
 12. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego.
 13. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 14. Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej.
 15. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 16. Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miejskiej Chojnice.
 17. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
 18. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
 19. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
 20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości.
 21. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 22. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 23. Wnioski i oświadczenia radnych oraz odpowiedzi na wnioski.
 24. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach.
 25. Wolne wnioski i oświadczenia klubowe.
 26. Zakończenie XXII sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.

Uchwały:

 • Uchwała RM XXII/311/20
  • W sprawie zbycia nieruchomości.
 • Uchwała RM XXII/310/20
  • W sprawie zbycia nieruchomości.
 • Uchwała RM XXII/309/20
  • W sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości.
 • Uchwała RM XXII/308/20
  • W sprawie nabycia nieruchomości.
 • Uchwała RM XXII/307/20
  • W sprawie nabycia nieruchomości.
 • Uchwała RM XXII/306/20
  • W sprawie nabycia nieruchomości.
 • Uchwała RM XXII/305/20
  • W sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miejskiej Chojnice
 • Uchwała RM XXII/304/20
  • W sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 • Uchwała RM XXII/303/20
  • W sprawie opłaty targowej.
 • Uchwała RM XXII/302/20
  • W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 • Uchwała RM XXII/301/20
  • W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego.
 • Uchwała RM XXII/300/20
  • W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie.
 • Uchwała RM XXII/299/20
  • W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2036.
 • Uchwała RM XXII/298/20
  • W sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2020 r.

Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.miastochojnice.pl/269.html

W kategorii: 2020