Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

1 sierpnia 2020

XIX sesja Rady Miejskiej w Chojnicach – 24.08.2020

XIX sesja Rady Miejskiej w Chojnicach została zwołana na 24 sierpnia 2020 r. na godz. 10.00. Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) sesja odbyła się w zdalnym trybie obradowania.

XIX sesja Rady Miejskiej w Chojnicach odbyła się bez udziału publiczności i dziennikarzy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
  1. stwierdzenie quorum,
  2. wnioski do porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu XVIII sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 3. Powołanie Sekretarza sesji i Komisji Wnioskowej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie między sesjami.
 6. Informacja o realizacji uchwał i wniosków podjętych na XVIII sesji Rady Miejskiej.
 7. Przedłożenie przez Przewodniczących Komisji wniosków i opinii podjętych w okresie międzysesyjnym.
 8. Ustosunkowanie się do wniosków Komisji.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2020 r.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2036.
 11. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.
 12. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Punktu Opieki Dziennej dla Osób Niesamodzielnych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.
 13. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.
 14. Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XI/144/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 21 października 2019r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Chojnice na rok szkolny 2020/2021.
 16. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Chojnice na lata 2020 – 2023”.
 17. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 18. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 19. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 20. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ronda.
 21. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ronda.
 22. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ronda.
 23. Wnioski i oświadczenia radnych oraz odpowiedzi na wnioski.
 24. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach.
 25. Wolne wnioski i oświadczenia klubowe.
 26. Zakończenie XIX sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 • Uchwała RM XIX/266/20
  • W sprawie nadania nazwy ronda.
 • Uchwała RM XIX/265/20
  • W sprawie nadania nazwy ronda.
 • Uchwała RM XIX/264/20
  • W sprawie zbycia nieruchomości.
 • Uchwała RM XIX/263/20
  • W sprawie zbycia nieruchomości.
 • Uchwała RM XIX/262/20
  • W sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 • Uchwała RM XIX/261/20
  • W sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Chojnice na rok szkolny 2020/2021.
 • Uchwała RM XIX/260/20
  • Zmieniająca Uchwałę Nr XI/144/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 21 października 2019r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • Uchwała RM XIX/259/20
  • Zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.
 • Uchwała RM XIX/258/20
  • W sprawie utworzenia Punktu Opieki Dziennej dla Osób Niesamodzielnych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.
 • Uchwała RM XIX/257/20
  • W sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.
 • Uchwała RM XIX/256/20
  • W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2036.
 • Uchwała RM XIX/255/20
  • W sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2020 r.

Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.miastochojnice.pl/269.html

W kategorii: 2020