Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

1 czerwca 2020

XVIII sesja Rady Miejskiej w Chojnicach – 22.06.2020

XVIII sesja Rady Miejskiej w Chojnicach została zwołana na 22 czerwca 2020 r. na godz. 10.00. Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) sesja odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
  1. stwierdzenie quorum,
  2. wnioski do porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu XVII sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 3. Powołanie Sekretarza sesji i Komisji Wnioskowej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie między sesjami.
 6. Informacja o realizacji uchwał i wniosków podjętych na XVII sesji Rady Miejskiej.
 7. Przedłożenie przez Przewodniczących Komisji wniosków i opinii podjętych w okresie międzysesyjnym.
 8. Ustosunkowanie się do wniosków Komisji.
 9. Raport o stanie Gminy Miejskiej Chojnice za 2019 rok:
  1. debata nad raportem,
  2. projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Chojnice wotum zaufania.
 10. Wykonanie budżetu miasta Chojnice za rok 2019:
  1. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Chojnice za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
  2. rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok,
  3. rozpatrzenie informacji o stanie mienia komunalnego,
  4. rozpatrzenie sprawozdania finansowego,
  5. projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Chojnice za 2019r.,
  6. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Chojnice z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok wraz z opinią,
  7. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok,
  8. projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Chojnice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2020 r.
 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2036.
 13. Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIII/184/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia
 14. 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020r.
 15. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Chojnice w ramach konkursu „STOP dla SMOGU w Chojnicach”.
 16. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
 17. Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji.
 18. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Chojnice.
 19. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 20. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
 21. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Bytowskiej w Chojnicach.
 22. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Łanowej w Chojnicach.
 23. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Okrężnej w Chojnicach.
 24. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Wielewskiej w Chojnicach.
 25. Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XII/161/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.
 26. Wnioski i oświadczenia radnych oraz odpowiedzi na wnioski.
 27. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach.
 28. Wolne wnioski i oświadczenia klubowe.
 29. Zakończenie XVIII sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 • Uchwała RM XVIII/254/20
  • W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 • Uchwała RM XVIII/253/20
  • W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia pożyczki Zakładowi Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o. z siedzibą w Nowym Dworze.
 • Uchwała RM XVIII/252/20
  • W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Gminy Miejskiej Chojnice w majątku Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o. z siedzibą w Nowym Dworze jako zabezpieczenia, z tytułu udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, dotacji na rzecz tego Zakładu.
 • Uchwała RM XVIII/251/20
  • Zmieniająca Uchwałę Nr XII/161/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.
 • Uchwała RM XVIII/250/20
  • W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Wielewskiej w Chojnicach.
 • Uchwała RM XVIII/249/20
  • W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Okrężnej w Chojnicach.
 • Uchwała RM XVIII/248/20
  • W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Łanowej w Chojnicach.
 • Uchwała RM XVIII/247/20
  • W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Bytowskiej w Chojnicach.
 • Uchwała RM XVIII/246/20
  • W sprawie nabycia nieruchomości.
 • Uchwała RM XVIII/245/20
  • W sprawie zbycia nieruchomości.
 • Uchwała RM XVIII/244/20
  • W sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Chojnice.
 • Uchwała RM XVIII/243/20
  • W sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji.
 • Uchwała RM XVIII/242/20
  • Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
 • Uchwała RM XVIII/241/20
  • W sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Chojnice w ramach konkursu „STOP dla SMOGU w Chojnicach” .
 • Uchwała RM XVIII/240/20
  • Zmieniająca Uchwałę Nr XIII/184/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.
 • Uchwała RM XVIII/239/20
  • W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2036.
 • Uchwała RM XVIII/238/20
  • W sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2020 r.
 • Uchwała RM XVIII/237/20
  • W sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Chojnice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.
 • Uchwała RM XVIII/236/20
  • W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Chojnice za 2019 r.
 • Uchwała RM XVIII/235/20
  • W sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Chojnice wotum zaufania.

Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.miastochojnice.pl/269.html

W kategorii: 2020