Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

29 kwietnia 2020

XVII sesja Rady Miejskiej w Chojnicach – 11.05.2020

XVII sesja Rady Miejskiej w Chojnicach została zwołana na 11 maja 2020 r. o godz. 10:00. Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) sesja odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

 1. Otwarcie sesji
  1. stwierdzenie quorum,
  2. wnioski do porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu XVI sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 3. Powołanie Sekretarza sesji i Komisji Wnioskowej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie między sesjami.
 6. Informacja o realizacji uchwał i wniosków podjętych na XVI sesji Rady Miejskiej.
 7. Przedłożenie przez Przewodniczących Komisji wniosków i opinii podjętych w okresie międzysesyjnym.
 8. Ustosunkowanie się do wniosków Komisji.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2020 r.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2036.
 11. Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XI/144/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 21 października 2019r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 12. Wnioski i oświadczenia radnych oraz odpowiedzi na wnioski.
 13. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach.
 14. Wolne wnioski i oświadczenia klubowe.
 15. Zakończenie XVII sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 • Uchwała RM XVII/234/20
  • W sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
 • Uchwała RM XVII/233/20
  • Zmieniająca Uchwałę Nr XI/144/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 21 października 2019r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • Uchwała RM XVII/232/20
  • W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2036.
 • Uchwała RM XVII/231/20
  • W sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2020 r.

Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.miastochojnice.pl/269.html

W kategorii: 2020