Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

13 marca 2020

XVI sesja Rady Miejskiej w Chojnicach – 23.03.2020

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 37/2020 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 13 marca 2020 r. XVI sesja Rady Miejskiej w Chojnicach zwołana na 23 marca 2020 r. odbyła się bez udziału publiczności i dziennikarzy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
  1. stwierdzenie quorum,
  2. wnioski do porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu XV sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 3. Powołanie Sekretarza sesji i Komisji Wnioskowej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie między sesjami.
 6. Informacja o realizacji uchwał i wniosków podjętych na XV sesji Rady Miejskiej.
 7. Przedłożenie przez Przewodniczących Komisji wniosków i opinii podjętych w okresie międzysesyjnym.
 8. Ustosunkowanie się do wniosków Komisji.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2020 r.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2036.
 11. Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej.
 12. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Chojnice w ramach konkursu „STOP dla SMOGU w Chojnicach”.
 13. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Sępoleńskiej w Chojnicach.
 14. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnice.
 15. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
 16. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Liściastej w Chojnicach.
 17. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Kościerskiej w Chojnicach.
 18. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Przemysłowej w Chojnicach.
 19. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
 20. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
 21. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 22. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 23. Wnioski i oświadczenia radnych oraz odpowiedzi na wnioski.
 24. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach.
 25. Wolne wnioski i oświadczenia klubowe.
 26. Zakończenie XVI sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.

Uchwały:

 • Uchwała RM XVI/230/20
  • Zmieniająca Uchwałę Nr XV/212/20 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnicach na 2020 rok.
 • Uchwała RM XVI/229/20
  • Zmieniająca Uchwałę Nr XII/159/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 20 listopada 2019r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miejskiej Chojnice, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r.
 • Uchwała RM XVI/228/20
  • W sprawie zbycia nieruchomości
 • Uchwała RM XVI/227/20
  • W sprawie zbycia nieruchomości
 • Uchwała RM XVI/226/20
  • W sprawie nabycia nieruchomości
 • Uchwała RM XVI/225/20
  • W sprawie nabycia nieruchomości
 • Uchwała RM XVI/224/20
  • W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Przemysłowej w Chojnicach
 • Uchwała RM XVI/223/20
  • W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Kościerskiej w Chojnicach
 • Uchwała RM XVI/222/20
  • W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Liściastej w Chojnicach.
 • Uchwała RM XVI/221/20
  • W sprawie nadania nazwy ulicy.
 • Uchwała RM XVI/220/20
  • W sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnice
 • Uchwała RM XVI/219/20
  • W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Sępoleńskiej w Chojnicach.
 • Uchwała RM XVI/218/20
  • W sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Chojnice w ramach konkursu „STOP dla SMOGU w Chojnicach”.
 • Uchwała RM XVI/217/20
  • W sprawie opłaty targowej
 • Uchwała RM XVI/216/20
  • W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2036.
 • Uchwała RM XVI/215/20
  • W sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2020 r.

Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.miastochojnice.pl/269.html

W kategorii: 2020