Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

13 lutego 2000

XV sesja Rady Miejskiej w Chojnicach – 24.02.2020

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
  1. stwierdzenie quorum,
  2. wnioski do porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu XIV sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 3. Powołanie Sekretarza sesji i Komisji Wnioskowej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie między sesjami.
 6. Informacja o realizacji uchwał i wniosków podjętych na XIV sesji Rady Miejskiej.
 7. Przedłożenie przez Przewodniczących Komisji wniosków i opinii podjętych w okresie międzysesyjnym.
 8. Ustosunkowanie się do wniosków Komisji.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2020 r.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2036.
 11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu „Chojnicka Karta Seniora”.
 12. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia Miasta Chojnice ze Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich z siedzibą w Łodzi.
 13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Miejskiej Chojnice na rok 2020.
 14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Chojnice na rok 2020.
 15. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska Miejskiego położonego w Chojnicach przy ul. Angowickiej.
 16. Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXI/226/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
 17. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
 18. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
 19. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
 20. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
 21. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVI/545/18 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Bocznej w Chojnicach.
 22. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Derdowskiego w Chojnicach.
 23. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Człuchowskiej w Chojnicach.
 24. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Gdańskiej w Chojnicach.
 25. Projekt uchwały w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Kościerskiej w Chojnicach.
 26. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
 27. Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości.
 28. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnicach na 2020 rok.
 29. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.
 30. Wnioski i oświadczenia radnych oraz odpowiedzi na wnioski.
 31. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach.
 32. Wolne wnioski i oświadczenia klubowe.
 33. Zakończenie XV sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.

Uchwały:

 • Uchwała RM XV/214/20
  • W sprawie rozpatrzenia petycji
 • Uchwała RM XV/213/20
  • W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnice
 • Uchwała RM XV/212/20
  • W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnicach na 2020 rok.
 • Uchwała RM XV/211/20
  • W sprawie zamiany nieruchomości
 • Uchwała RM XV/210/20
  • W sprawie nabycia nieruchomości
 • Uchwała RM XV/209/20
  • W sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Kościerskiej w Chojnicach
 • Uchwała RM XV/208/20
  • W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Gdańskiej w Chojnicach
 • Uchwała RM XV/207/20
  • W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Człuchowskiej w Chojnicach
 • Uchwała RM XV/206/20
  • W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Derdowskiego w Chojnicach
 • Uchwała RM XV/205/20
  • Zmieniająca uchwałę Nr XLVI/545/18 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Bocznej w Chojnicach
 • Uchwała RM XV/204/20
  • W sprawie nadania nazwy ulicy
 • Uchwała RM XV/203/20
  • W sprawie nadania nazwy ulicy
 • Uchwała RM XV/200/20
  • Wmieniająca Uchwałę Nr XXI/226/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
 • Uchwała RM XV/202/20
  • W sprawie nadania nazwy ulicy
 • Uchwała RM XV/199/20
  • W sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska Miejskiego położonego w Chojnicach przy ul. Angowickiej.
 • Uchwała RM XV/201/20
  • W sprawie nadania nazwy ulicy.
 • Uchwała RM XV/198/20
  • W sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Chojnice na rok 2020
 • Uchwała RM XV/197/20
  • W sprawie ustalenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Miejskiej Chojnice na rok 2020
 • Uchwała RM XV/196/20
  • W sprawie wystąpienia Miasta Chojnice ze Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich z siedzibą w Łodzi
 • Uchwała RM XV/195/20
  • W sprawie przyjęcia programu „Chojnicka Karta Seniora”
 • Uchwała RM XV/194/20
  • W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2036
 • Uchwała RM XV/193/20
  • W sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2020 r.

Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.miastochojnice.pl/269.html

W kategorii: 2020