Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

8 listopada 2019

XII sesja Rady Miejskiej w Chojnicach – 20.11.2019

Część 1.

Część 2.

Część 3.

 1. Otwarcie sesji
  1. stwierdzenie quorum,
  2. wnioski do porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu XI sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 3. Powołanie Sekretarza sesji i Komisji Wnioskowej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie między sesjami.
 6. Informacja o realizacji uchwał i wniosków podjętych na XI sesji Rady Miejskiej.
 7. Przedłożenie przez Przewodniczących Komisji wniosków i opinii podjętych w okresie międzysesyjnym.
 8. Ustosunkowanie się do wniosków Komisji.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2019 r.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2033.
 11. Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia
  innych zwolnień niż określone w ustawie.
 12. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego.
 13. Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 14. Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej.
 15. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.
 16. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi
  Pomocy Społecznej.
 17. Projekt uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Chojnice.
 18. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 19. Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miejskiej Chojnice, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r.
 20. Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XI/144/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 21 października 2019r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 21. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.
 22. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 1 w Chojnicach.
 23. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ronda.
 24. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Świętopełka w Chojnicach.
 25. Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości.
 26. Projekt uchwały w sprawie zbycia lokalu.
 27. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 28. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 29. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 30. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za postój pojazdów samochodowych oraz sposobu ich pobierania.
 31. Wnioski i oświadczenia radnych oraz odpowiedzi na wnioski.
 32. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach.
 33. Wolne wnioski i oświadczenia klubowe.
 34. Zakończenie XII sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.

Uchwały:

 • Uchwała RM XII/172/19
  • W sprawie zbycia nieruchomości.
 • Uchwała RM XII/171/19
  • W sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVII/556/18 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 20 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorową dostawę wody oraz Uchwały Nr XLVII/557/18 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 20 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 • Uchwała RM XII/170/19
  • W sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za postój pojazdów samochodowych oraz sposobu ich pobierania.
 • Uchwała RM XII/169/19
  • W sprawie zbycia nieruchomości.
 • Uchwała RM XII/168/19
  • W sprawie zbycia nieruchomości.
 • Uchwała RM XII/167/19
  • W sprawie zbycia nieruchomości.
 • Uchwała RM XII/166/19
  • W sprawie zbycia lokalu.
 • Uchwała RM XII/165/19
  • W sprawie zamiany nieruchomości.
 • Uchwała RM XII/164/19
  • W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Świętopełka w Chojnicach.
 • Uchwała RM XII/163/19
  • W sprawie nadania nazwy ronda.
 • Uchwała RM XII/162/19
  • W sprawie zarządzenia wyborów Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 1 w Chojnicach.
 • Uchwała RM XII/161/19
  • W sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.
 • Uchwała RM XII/160/19
  • Zmieniająca Uchwałę Nr XI/144/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 21 października 2019r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • Uchwała RM XII/159/19
  • W sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miejskiej Chojnice, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.
 • Uchwała RM XII/158/19
  • W sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 • Uchwała RM XII/157/19
  • W sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Chojnice.
 • Uchwała RM XII/156/19
  • Zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.
 • Uchwała RM XII/155/19
  • Zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.
 • Uchwała RM XII/154/19
  • W sprawie opłaty targowej.
 • Uchwała RM XII/153/19
  • W sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
 • Uchwała RM XII/152/19
  • W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego.
 • Uchwała RM XII/151/19
  • W sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie.
 • Uchwała RM XII/150/19
  • W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2033.
 • Uchwała RM XII/149/19
  • W sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2019 r.

Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.miastochojnice.pl/269.html

W kategorii: 2019