Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

11 października 2019

XI sesja Rady Miejskiej w Chojnicach – 21.10.2019

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
  1. stwierdzenie quorum,
  2. wnioski do porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu X sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 3. Powołanie Sekretarza sesji i Komisji Wnioskowej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie między sesjami.
 6. Informacja o realizacji uchwał i wniosków podjętych na X sesji Rady Miejskiej.
 7. Przedłożenie przez Przewodniczących Komisji wniosków i opinii podjętych w okresie międzysesyjnym.
 8. Ustosunkowanie się do wniosków Komisji.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2019 r.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2033.
 11. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Człuchów.
 12. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego.
 13. Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr II/16/18 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019r.
 14. Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLVIII/567/18 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 1 października 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będących schroniskami dla osób bezdomnych, w tym schronisk z usługami opiekuńczymi oraz domami dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.
 15. Projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnicach ze struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach oraz utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Środowiskowy Dom Samopomocy” w Chojnicach i nadania Statutu.
 16. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 17. Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Chojnicach na Uchwałę Nr V/58/11 Rady Miejskiej
  w Chojnicach z dnia 21 marca 2011r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Chojnicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania wraz z odpowiedzią na skargę.
 18. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania.
 19. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Chojnice.
 20. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
 21. Wnioski i oświadczenia radnych oraz odpowiedzi na wnioski.
 22. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielony odpowiedziach.
 23. Wolne wnioski i oświadczenia klubowe.
 24. Zakończenie XI sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.

Uchwały:

 • Uchwała RM XI/148/19
  • W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
 • Uchwała RM XI/147/19
  • W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Chojnice
 • Uchwała RM XI/146/19
  • Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania
 • Uchwała RM XI/145/19
  • W sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Chojnicach na Uchwałę Nr V/58/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 21 marca 2011r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Chojnicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania wraz z odpowiedzią na skargę.
 • Uchwała RM XI/144/19
  • W sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • Uchwała RM XI/143/19
  • W sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnicach ze struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach oraz utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Środowiskowy Dom Samopomocy” w Chojnicach i nadania Statutu
 • Uchwała RM XI/142/19
  • zmieniająca Uchwałę Nr XLVIII/567/18 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 1 października 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będących schroniskami dla osób bezdomnych, w tym schronisk z usługami opiekuńczymi oraz domami dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
 • Uchwała RM XI/141/19
  • zmieniająca Uchwałę Nr II/16/18 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.
 • Uchwała RM XI/140/19
  • W sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego
 • Uchwała RM XI/139/19
  • W sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Człuchów
 • Uchwała RM XI/138/19
  • W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2033
 • Uchwała RM XI/137/19
  • W sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2019 r.

Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.miastochojnice.pl/269.html

W kategorii: 2019