Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

2 grudnia 2019

XIII sesja Rady Miejskiej w Chojnicach – 19.12.2019

Część 1.

Część 2.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
  1. stwierdzenie quorum,
  2. wnioski do porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu XII sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 3. Powołanie Sekretarza sesji i Komisji Wnioskowej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie między sesjami.
 6. Informacja o realizacji uchwał i wniosków podjętych na XII sesji Rady Miejskiej.
 7. Przedłożenie przez Przewodniczących Komisji wniosków i opinii podjętych w okresie międzysesyjnym.
 8. Ustosunkowanie się do wniosków Komisji.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2019 r.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2033.
 11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2020 r.
 12. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
 13. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego.
 14. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Pomorskiego.
 15. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2036.
 16. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
 17. Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Miejskiej Chojnice oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 18. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Chojnice do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
 19. Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miejskiej Chojnice konsultacji społecznych dotyczących ustalenia części wydatków z budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na rok 2021.
 20. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020r.
 21. Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr V/68/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami Igielską i Rzepakową w Chojnicach.
 22. Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu niemieszkalnego.
 23. Wnioski i oświadczenia radnych oraz odpowiedzi na wnioski.
 24. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach.
 25. Wolne wnioski i oświadczenia klubowe.
 26. Zakończenie XIII sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.

Uchwały:

 • Uchwała RM XIII/190/19
  • W sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Chojnice na rok szkolny 2019/2020.
 • Uchwała RM XIII/189/19
  • W sprawie zmiany Uchwały Nr VI/81/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 13 maja 2019r. w sprawie zbycia nieruchomości.
 • Uchwała RM XIII/188/19
  • W sprawie wystąpienia Gminy Miejskiej Chojnice ze zrzeszenia pn. Związek Miast Bałtyckich.
 • Uchwała RM XIII/187/19
  • W sprawie przyjęcia programu „Koperta życia”.
 • Uchwała RM XIII/186/19
  • W sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu niemieszkalnego.
 • Uchwała RM XIII/185/19
  • zmieniająca Uchwałę Nr V/68/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami Igielską i Rzepakową w Chojnicach.
 • Uchwała RM XIII/184/19
  • W sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.
 • Uchwała RM XIII/183/19
  • W sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miejskiej Chojnice konsultacji społecznych dotyczących ustalenia części wydatków z budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na rok 2021.
 • Uchwała RM XIII/182/19
  • W sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Chojnice do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
 • Uchwała RM XIII/181/19
  • W sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Miejskiej Chojnice oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 • Uchwała RM XIII/180/19
  • W sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
 • Uchwała RM XIII/179/19
  • W sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2036.
 • Uchwała RM XIII/178/19
  • W sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Pomorskiego.
 • Uchwała RM XIII/177/19
  • W sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego.
 • Uchwała RM XIII/176/19
  • W sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
 • Uchwała RM XIII/175/19
  • W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2020 r.
 • Uchwała RM XIII/174/19
  • W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2033.
 • Uchwała RM XIII/173/19
  • W sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2019 r.

Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.miastochojnice.pl/269.html

W kategorii: 2019