Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

13 września 2019

X sesja Rady Miejskiej w Chojnicach – 23.09.2019

 1. Otwarcie sesji
  1. stwierdzenie quorum,
  2. wnioski do porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu IX sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 3. Powołanie Sekretarza sesji i Komisji Wnioskowej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie między sesjami.
 6. Informacja o realizacji uchwał i wniosków podjętych na IX sesji Rady Miejskiej.
 7. Przedłożenie przez Przewodniczących Komisji wniosków i opinii podjętych w okresie międzysesyjnym.
 8. Ustosunkowanie się do wniosków Komisji.
 9. Wybór ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Chojnicach:
  1. powołanie Komisji Skrutacyjnej;
  2. przedstawienie opinii Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników;
  3. przeprowadzenie głosowania tajnego i ogłoszenie wyników;
  4. podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Chojnicach.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2019 r.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2033.
 12. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Pomorskiego.
 13. Projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji stałych Rady Miejskiej.
 14. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 15. Projekt uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskich Wodociągów Sp. z o.o. w Chojnicach.
 16. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat w Żłobku Miejskim w Chojnicach utworzonym przez Gminę Miejską Chojnice, warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz ustalenia maksymalnej opłaty za wyżywienie.
 17. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 18. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Bytowskiej w Chojnicach.
 19. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu rewitalizacji miasta Chojnice.
 20. Wnioski i oświadczenia radnych oraz odpowiedzi na wnioski.
 21. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielony odpowiedziach.
 22. Wolne wnioski i oświadczenia klubowe.
 23. Zakończenie X sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.

Uchwały:

 • Uchwała RM X/136/19
  • W sprawie nabycia lokalu od Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Chojnicach
 • Uchwała RM X/135/19
  • W sprawie nabycia nieruchomości od Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Chojnicach
 • Uchwała RM X/134/19
  • W sprawie przyjęcia Gminnego programu rewitalizacji miasta Chojnice
 • Uchwała RM X/133/19
  • W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Bytowskiej w Chojnicach
 • Uchwała RM X/132/19
  • W sprawie zbycia nieruchomości
 • Uchwała RM X/131/19
  • W sprawie ustalenia wysokości opłat w Żłobku Miejskim w Chojnicach utworzonym przez Gminę Miejską Chojnice, warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz ustalenia maksymalnej opłaty za wyżywienie.
 • Uchwała RM X/130/19
  • W sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskich Wodociągów Sp. z o.o. w Chojnicach.
 • Uchwała RM X/129/19
  • W sprawie rozpatrzenia skargi
 • Uchwała RM X/128/19
  • W sprawie zmian w składach osobowych komisji stałych Rady Miejskiej
 • Uchwała RM X/127/19
  • W sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Pomorskiego
 • Uchwała RM X/126/19
  • W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2033.
 • Uchwała RM X/125/19
  • W sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2019 r.
 • Uchwała RM X/124/19
  • W sprawie wyboru ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Chojnicach.

Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.miastochojnice.pl/269.html

W kategorii: 2019