Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

13 sierpnia 2019

IX sesja Rady Miejskiej w Chojnicach – 26.08.2019

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
  1. stwierdzenie quorum,
  2. złożenie ślubowania przez nowego radnego,
  3. wnioski do porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu VIII sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 3. Powołanie Sekretarza sesji i Komisji Wnioskowej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie między sesjami.
 6. Informacja o realizacji uchwał i wniosków podjętych na VIII sesji Rady Miejskiej.
 7. Przedłożenie przez Przewodniczących Komisji wniosków i opinii podjętych w okresie międzysesyjnym.
 8. Ustosunkowanie się do wniosków Komisji.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2019 r.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2033.
 11. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Zarządu Osiedla Nr 10
  w Chojnicach.
 12. Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika.
 13. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
 14. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
 15. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Strzeleckiej w Chojnicach.
 16. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Leśnej w Chojnicach.
 17. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 18. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 19. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 20. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny od Skarbu Państwa.
 21. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości od Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Chojnicach w drodze darowizny.
 22. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Burmistrza Miasta Chojnice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania.
 23. Wnioski i oświadczenia radnych oraz odpowiedzi na wnioski.
 24. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielony odpowiedziach.
 25. Wolne wnioski i oświadczenia klubowe.
 26. Zakończenie IX sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.

Uchwały:

 • Uchwała RM IX/123/19
  • Zmieniająca Uchwałę Nr IX/120/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 26 sierpnia 2019r. w sprawie nabycia nieruchomości od Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Chojnicach w drodze darowizny.
 • Uchwała RM IX/122/19
  • W sprawie nabycia lokalu od Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Chojnicach w drodze darowizny.
 • Uchwała RM IX/121/19
  • W sprawie ustanowienia dorocznych nagród Burmistrza Miasta Chojnice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania.
 • Uchwała RM IX/120/19
  • W sprawie nabycia nieruchomości od Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Chojnicach w drodze darowizny.
 • Uchwała RM IX/119/19
  • W sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny od Skarbu Państwa.
 • Uchwała RM IX/118/19
  • W sprawie zbycia nieruchomości.
 • Uchwała RM IX/117/19
  • W sprawie zbycia nieruchomości.
 • Uchwała RM IX/116/19
  • W sprawie zbycia nieruchomości.
 • Uchwała RM IX/115/19
  • W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Leśnej w Chojnicach.
 • Uchwała RM IX/114/19
  • W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Strzeleckiej w Chojnicach.
 • Uchwała RM IX/113/19
  • W sprawie nadania nazwy ulicy.
 • Uchwała RM IX/112/19
  • W sprawie nadania nazwy ulicy.
 • Uchwała RM IX/111/19
  • W sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika.
 • Uchwała RM IX/110/19
  • W sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Zarządu Osiedla Nr 10 w Chojnicach.
 • Uchwała RM IX/109/19
  • W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2033.
 • Uchwała RM IX/108/19
  • W sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2019 r.

Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.miastochojnice.pl/269.html

W kategorii: 2019