Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

6 maja 2022

Terminy posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej i Rady Samorządów Osiedlowych

 • Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
 • Termin posiedzenia: 09.05.2022 r. godz. 8.30 Urząd Miejski sala 406
 • Tematyka:
  1. Analiza i opiniowanie materiału sesyjnego.
  2. Rozpatrywanie spraw bieżących.
 • Komisja Budżetu i Rynku Pracy
 • Termin posiedzenia: 09.05.2022 r. godz. 10.00 Urząd Miejski sala 406
 • Tematyka:
  1. Analiza i opiniowanie materiału sesyjnego.
  2. Rozpatrywanie spraw bieżących.
 • Rada Samorządów Osiedlowych
 • Termin posiedzenia: 09.05.2022 r. godz. 11.00 Urząd Miejski sala 406
 • Tematyka:
  1. Analiza i opiniowanie materiału sesyjnego.
  2. Rozpatrywanie spraw bieżących.
 • Komisja Edukacji
 • Termin posiedzenia: 09.05.2022 r. godz. 12.00 Urząd Miejski sala 406
 • Tematyka:
  1. Analiza i opiniowanie materiału sesyjnego.
  2. Rozpatrywanie spraw bieżących.
 • Komisja Kultury i Sportu
 • Termin posiedzenia: 09.05.2022 r. godz. 13.00 Urząd Miejski sala 406
 • Tematyka:
  1. Analiza i opiniowanie materiału sesyjnego.
  2. Rozpatrywanie spraw bieżących.
 • Komisja ds. Społecznych
 • Termin posiedzenia: 09.05.2022 r. godz. 14.00 Urząd Miejski sala 406
 • Tematyka:
  1. Analiza i opiniowanie materiału sesyjnego.
  2. Rozpatrywanie spraw bieżących.
 • Komisja Rewizyjna
 • Termin posiedzenia: 11.05.2022 r. godz. 9.00 Urząd Miejski sala 406
 • Tematyka:
  1. Przyjęcie protokołu z kontroli realizacji sprzedaży mienia komunalnego i dochodów uzyskanych z tego tytułu w 2021 r.
  2. Przyjęcie protokołu z kontroli realizacji umowy administrowania i utrzymania cmentarza komunalnego przy ul. Kościerskiej w Chojnicach.

XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Chojnicach zwołana została na 16 maja 2022 r. o godz. 10.00 w sali 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach przy ul. Stary Rynek 1.

Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Chojnicach w dniu 16 maja 2022 r. godz. 1000

 1. Otwarcie sesji:
  1. stwierdzenie quorum,
  2. wnioski do porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu XXXVII sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 3. Powołanie Sekretarza sesji i Komisji Wnioskowej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie między sesjami.
 6. Informacja o realizacji uchwał i wniosków podjętych na XXXVI i XXXVII sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 7. Przedłożenie przez Przewodniczących Komisji wniosków i opinii podjętych w okresie międzysesyjnym.
 8. Ustosunkowanie się do wniosków Komisji.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2037.
 11. Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXVI/501/22 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia
  4 kwietnia 2022r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2022r.
 12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia cen biletów, opłat i uprawnień do bezpłatnych przejazdów
  w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Miejską Chojnice oraz przepisów porządkowych w tym transporcie.
 13. Projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Miejskiej Chojnice oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji na to zadanie.
 14. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 z dnia 10.03.2022r. do Porozumienia – umowy partnerskiej nr PRiWZ.032.4.2017 z dnia 31.01.2017r.
 15. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
 16. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
 17. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
 18. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
 19. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 20. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 21. Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII/402/21 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 14 czerwca 2021r. w sprawie zbycia nieruchomości.
 22. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Chojnice.
 23. Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXVII/510/22 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
 24. Wnioski i oświadczenia radnych oraz odpowiedzi na wnioski.
 25. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach.
 26. Wolne wnioski i oświadczenia klubowe.
 27. Zakończenie XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
Dokumenty do pobrania:

W kategorii: Terminy posiedzeń