Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

4 lipca 2023

Ogłoszenie – sprzedaż samochodu

Chojnice, dnia 04.07.2023 r.

Burmistrz Miasta Chojnice zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż samochodu osobowego marki OPEL COMBO o nr rej. GCH18EH.

Rodzaj, typ pojazdu objętego postępowaniem

Samochód osobowy marki OPEL model COMBO – C rok produkcji 2004

 • Nr identyfikacyjny (VIN): W0L0XCF0643026773
 • Data pierwszej rejestracji: 23.04.2004
 • Data ważności badania technicznego: 24.11.2023
 • Wskazanie drogomierza: 322358 km
 • Dopuszczalna masa całkowita: 1820 kg
 • Rodzaj silnika: diesel
 • Pojemność silnika: 1686,00 cm / 55 kW
 • Rodzaj skrzyni biegów: manualna 5-cio biegowa
 • Rodzaj napędu: przedni

Minimalna cena wywoławcza

3.100,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące sto złotych 00/100).

Miejsce i termin składania ofert

Oferty pisemne na samochód należy składać w terminie do 20 lipca 2023 do godz. 10.00 w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Stary Rynek 1,
89-600 Chojnice w zaklejonej kopercie lub przesłać drogą elektroniczną na adres [email protected]  z dopiskiem :

„OFERTA NA ZAKUP SAMOCHODU OPEL COMBO – NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 20.07.2023 GODZ. 10.00”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.07.2023 o godz. 10.10 w Urzędzie Miejskim w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89 – 600 Chojnice pok. nr 611.

Miejsce i termin, w którym można obejrzeć samochód

Samochód można oglądać w dniach 6-19.07.2023 r. w godz. 1200-1500, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu pod nr telefonu (0) 52 397 18 00, wew. 76.

Inne informacje

 • Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej i zawierać :
 • imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę Oferenta,
 • numer telefonu, e-mail Oferenta,
 • numery NIP lub REGON Oferenta,
 • datę sporządzenia oferty,
 • oferowaną cenę,
 • podpisany wzór umowy,
 • oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji
  z oględzin.
 • Kryterium wyboru oferty: cena 100 %.
 • Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.
 • Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
 • została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu;
 • nie zawiera danych i dokumentów wymienionych we wzorze oferty lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę;

O odrzuceniu oferty Oferent zostanie poinformowany poprzez wysłanie wiadomości pocztą email.

 • W przypadku, gdy kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, a jest to najwyższa cena zaoferowana za samochód w ofercie, przeprowadzona zostanie aukcja (licytacja ustna) pomiędzy tymi oferentami w dniu otwarcia ofert,
  po ogłoszeniu wyników. Osoby przystępujące do licytacji powinny legitymować się dowodem osobistym.
 • Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie do 7 dni roboczych od dnia wyboru oferty najkorzystniejszej. Osoba uczestnicząca w ogłoszeniu, która zaoferowała najwyższą cenę będzie zobowiązana zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zawarcia umowy. Pojazd zostanie wydany po potwierdzeniu wpłynięcia należności na konto Sprzedającego. Zakupiony samochód należało będzie odebrać maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych od dnia wpływu należności na konto Sprzedającego.
 • Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia ogłoszenia bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

W kategorii: Ogłoszenia