Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

19 czerwca 2023

Ogłoszenie o naborze projektów do Strategii ZIT MOF Chojnice-Człuchów

Lider Związku ZIT ogłasza nabór projektów do ujęcia w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chojnice-Człuchów w ramach 3 zidentyfikowanych wcześniej obszarów tematycznych FEP 2021-2027:

  1. Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych.
  2. Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia.
  3. Zapewnianie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej.

Propozycje projektów do ujęcia w Strategii ZIT składać mogą: podmioty nie będące jednostką samorządu terytorialnego ani jednostką podległą, tj. podmioty publiczne, prywatne oraz partnerzy społeczno-gospodarczy posiadający osobowość prawną m.in.: podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, działające na rzecz ochrony środowiska, edukacji, kultury, angażujące się w promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji.

Termin zgłaszania przedsięwzięć:  od 20.06.2023 r. do 20.07.2023 r.

Przygotowując zgłoszenie należy zapoznać się z Regulaminem naboru projektów do Strategii ZIT dla MOF Chojnice-Człuchów oraz wskazanymi w nim dokumentami. Propozycje projektów do ujęcia w Strategii ZIT należy składać w wersji elektronicznej w formie skanu z podpisem na adres elektroniczny: [email protected] lub poprzez złożenie w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Chojnicach podpisanego dokumentu.

Formularz fiszki projektowej stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Należy dołączyć również edytowalną wersję fiszki w formacie .doc lub innym równoważnym edytorze tekstu. Zgłoszenie projektu nie jest równoznaczne z zapewnieniem finansowania jego realizacji.

Ewentualne pytania należy kierować do Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej, telefonicznie pod numerem: 52/ 3971800 wew. 24, 12 lub poprzez adres e-mail: [email protected]

W kategorii: Ogłoszenia