Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

8 maja 2023

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chojnice o przyjęciu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Chojnic i możliwością zapoznania się z jego treścią

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.)

informuję

o przyjęciu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnice, uchwałą Nr LIII/659/23 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 24 kwietnia 2023 r.

Z treścią ww. dokumentów wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy można zapoznać się na stronie internetowej gminy www.miastochojnice.pl, w zakładce „Ogłoszenia”.

W kategorii: Ogłoszenia