Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

15 maja 2023

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chojnice o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pn.: „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Chojnice – aktualizacja 2022”

Chojnice, 15 maja 2023 r.

PRiWZ.032.13.13.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.U. 2022 poz. 1029 ze zm.),

zawiadamiam

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pn.: „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Chojnice – aktualizacja 2022”.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku pismem z 4 kwietnia 2023 r., znak: ONS.9022.1.14.2022.AR, stwierdził, że dla przedmiotowego dokumentu nie zachodzą przesłanki do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w trybie art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.U. 2022 poz. 1029 ze zm.). Zgodnie z ww. opinią nie wyznacza on ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Projekt Założeń określa kierunkowe cele i sposoby działania na obszarze jednej gminy. Działania w nim określone, ze względu na ich długi okres, co najmniej 15 lat, określone są ogólnie, jako ich rodzaj i kierunek, a nie jako propozycje konkretnych przedsięwzięć o sprecyzowanej lokalizacji i skali, co mogłoby stanowić ich ramy.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, który pismem z dnia 4 maja 2023 r., znak: RDOŚ-Gd-WOO.410.52.2022.AJM.3. poinformował, iż realizacja postanowień przedmiotowego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, w tym obszary Natura 2000, zatem w ocenie tego organu nie zachodzą przesłanki do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Projekt tego dokumentu dotyczy obszaru w granicach administracyjnych jednej gminy i stanowi aktualizację przyjętego już dokumentu.

Realizacja działań wskazanych w dokumencie wpłynie na poprawę stanu środowiska, przyczyni się do utrwalenia pozytywnych postaw ekologicznych oraz poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze wśród mieszkańców gminy. Działania w nim zawarte nie będą stanowić zagrożenia dla środowiska, nie spowodują wystąpienia ryzyka dla zdrowia i życia ludzi.

W związku z charakterem dokumentu i wskazanymi w nim zadaniami RDOŚ w Gdańsku uznał, iż Projekt Założeń kwalifikuje się do dokumentów wymagających przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, wskazanych w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś. Ponieważ w przedmiotowym przypadku zmiany dotyczą obszaru jednej gminy oraz realizacja postanowień dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, w tym na obszary Natura 2000, organ opracowujący „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe dla Miasta Chojnice – aktualizacja 2022”, biorąc pod uwagę uwarunkowania wynikające z art. 49 ww. ustawy ooś, może odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Niniejsze Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chojnicach: miastochojnice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chojnicach: bip.miastochojnice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster

W kategorii: Ogłoszenia