Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

19 maja 2023

LIV sesja Rady Miejskiej w Chojnicach – 29.05.2023

LIV sesja Rady Miejskiej w Chojnicach odbyła się 29 maja 2023 r. o godz. 10.00 w sali 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach przy ul. Stary Rynek 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji:
  1. stwierdzenie quorum,
  2. wnioski do porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu LIII sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 3. Powołanie Sekretarza sesji i Komisji Wnioskowej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie między sesjami.
 6. Informacja o realizacji uchwał i wniosków podjętych na LIII sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 7. Przedłożenie przez Przewodniczących Komisji wniosków i opinii podjętych w okresie międzysesyjnym.
 8. Ustosunkowanie się do wniosków Komisji.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2037.
 11. Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLVIII/602/22 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r.
 12. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej.
 13. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2024 w Chojnicach „Rokiem Nataniela Mateusza Wolfa”.
 14. Projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.
 15. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Chojnice – aktualizacja 2022.
 16. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Kolejowej w Chojnicach.
 17. Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości.
 18. Projekt uchwały w sprawie zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.
 19. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 20. Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
 21. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 22. Wnioski i oświadczenia radnych oraz odpowiedzi na wnioski.
 23. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach.
 24. Wolne wnioski i oświadczenia klubowe.
 25. Zakończenie LIV sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.

W kategorii: 2023, Sesje Rady Miejskiej