Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

14 kwietnia 2023

LIII sesja Rady Miejskiej w Chojnicach – 24.04.2023

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji:
  1. stwierdzenie quorum,
  2. wnioski do porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu LII sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 3. Powołanie Sekretarza sesji i Komisji Wnioskowej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie między sesjami.
 6. Informacja o realizacji uchwał i wniosków podjętych na LII sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 7. Przedłożenie przez Przewodniczących Komisji wniosków i opinii podjętych w okresie międzysesyjnym.
 8. Ustosunkowanie się do wniosków Komisji.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2037.
 11. Projekt uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
 12. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących
  w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Chojnice.
 13. Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LI/632/23 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zbycia nieruchomości.
 14. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 15. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości i udzielenia bonifikaty.
 16. Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości.
 17. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnice.
 18. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Derdowskiego w Chojnicach.
 19. Wnioski i oświadczenia radnych oraz odpowiedzi na wnioski.
 20. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach.
 21. Wolne wnioski i oświadczenia klubowe.
 22. Zakończenie LIII sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.

W kategorii: 2023