Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

15 lutego 2019

IV sesja Rady Miejskiej w Chojnicach – 25.02.2019

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
  1. stwierdzenie quorum,
  2. wnioski do porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu III sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 3. Powołanie Sekretarza sesji i Komisji Wnioskowej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie między sesjami.
 6. Informacja o realizacji uchwał i wniosków podjętych na III sesji Rady Miejskiej.
 7. Przedłożenie przez Przewodniczących Komisji wniosków i opinii podjętych w okresie międzysesyjnym.
 8. Ustosunkowanie się do wniosków Komisji.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2019 r.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2033.
 11. Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.
 12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz sposób podziału środków na nagrody ze specjalnego funduszu nagród.
 13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Chojnice na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026”.
 14. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Kościerskiej w Chojnicach.
 15. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Wysokiej w Chojnicach.
 16. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Tucholskiej w Chojnicach.
 17. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami Człuchowską i Bytowską w Chojnicach.
 18. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Ustronnej w Chojnicach.
 19. Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr II/22/18 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
 20. Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty.
 21. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 22. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 23. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 24. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 25. Wnioski i oświadczenia radnych oraz odpowiedzi na wnioski.
 26. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach.
 27. Wolne wnioski i oświadczenia klubowe.
 28. Zakończenie IV sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.

Uchwały:

 • Uchwała RM IV/62/19
  • W sprawie zbycia nieruchomości.
 • Uchwała RM IV/61/19
  • W sprawie zbycia nieruchomości.
 • Uchwała RM IV/60/19
  • W sprawie zbycia nieruchomości.
 • Uchwała RM IV/59/19
  • Zmieniająca Uchwałę Nr II/22/18 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
 • Uchwała RM IV/58/19
  • W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Ustronnej w Chojnicach.
 • Uchwała RM IV/57/19
  • W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami Człuchowską i Bytowską w Chojnicach.
 • Uchwała RM IV/56/19
  • W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Tucholskiej w Chojnicach.
 • Uchwała RM IV/55/19
  • W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Wysokiej w Chojnicach.
 • Uchwała RM IV/54/19
  • W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Kościerskiej w Chojnicach.
 • Uchwała RM IV/53/19
  • W sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Chojnice na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026”.
 • Uchwała RM IV/52/19
  • W sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz sposób podziału środków na nagrody ze specjalnego funduszu nagród.
 • Uchwała RM IV/51/19
  • W sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.
 • Uchwała RM IV/50/19
  • W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2033.
 • Uchwała RM IV/49/19
  • W sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2019 r.

Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.miastochojnice.pl/269.html

W kategorii: 2019