Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

18 stycznia 2019

III sesja Rady Miejskiej w Chojnicach – 28.01.2019

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
  1. stwierdzenie quorum,
  2. wnioski do porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu II sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 3. Powołanie Sekretarza sesji i Komisji Wnioskowej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie między sesjami.
 6. Informacja o realizacji uchwał i wniosków podjętych na II sesji Rady Miejskiej.
 7. Przedłożenie przez Przewodniczących Komisji wniosków i opinii podjętych w okresie międzysesyjnym.
 8. Ustosunkowanie się do wniosków Komisji.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2019 r.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2033.
 11. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 12. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023.
 14. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia
  z pomocy społecznej z zakresu zadań własnych gminy w formie posiłku, pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych i zasiłków celowych.
 15. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021.
 16. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Chojnice na lata 2019-2023.
 17. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Miejskiej Chojnice na rok 2019.
 18. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.
 19. Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXI/226/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia
  13 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
 20. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Przemysłowej w Chojnicach.
 21. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
 22. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
 23. Projekt uchwały w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
 24. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
 25. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 26. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 27. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 28. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
  w Chojnicach na 2019 rok.
 29. Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/46/94 Rady Miejskiej w Chojnicach
  z dnia 19 grudnia 1994r. w sprawie zakazu dokonywania eksplozji materiałów pirotechnicznych.
 30. Wnioski i oświadczenia radnych oraz odpowiedzi na wnioski.
 31. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach.
 32. Wolne wnioski i oświadczenia klubowe.
 33. Zakończenie III sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.

Uchwały:

 • Uchwała RM III/48/19
  • W sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/46/94 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 grudnia 1994r. w sprawie zakazu dokonywania eksplozji materiałów pirotechnicznych.
 • Uchwała RM III/47/19
  • W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnicach na 2019 rok.
 • Uchwała RM III/46/19
  • W sprawie zbycia nieruchomości.
 • Uchwała RM III/45/19
  • W sprawie zbycia nieruchomości.
 • Uchwała RM III/44/19
  • W sprawie zbycia nieruchomości.
 • Uchwała RM III/43/19
  • W sprawie nabycia nieruchomości.
 • Uchwała RM III/42/19
  • W sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
 • Uchwała RM III/41/19
  • W sprawie nabycia nieruchomości.
 • Uchwała RM III/40/19
  • W sprawie nabycia nieruchomości.
 • Uchwała RM III/39/19
  • W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Przemysłowej w Chojnicach.
 • Uchwała RM III/38/19
  • zmieniająca Uchwałę Nr XXI/226/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
 • Uchwała RM III/37/19
  • W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.
 • Uchwała RM III/36/19
  • W sprawie ustalenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Miejskiej Chojnice na rok 2019.
 • Uchwała RM III/35/19
  • W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Chojnice na lata 2019-2023.
 • Uchwała RM III/34/19
  • W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021.
 • Uchwała RM III/33/19
  • W sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej z zakresu zadań własnych gminy w formie posiłku, pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych i zasiłków celowych.
 • Uchwała RM III/32/19
  • W sprawie uchwalenia programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023.
 • Uchwała RM III/31/19
  • W sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 • Uchwała RM III/30/19
  • W sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 • Uchwała RM III/29/19
  • W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2033.
 • Uchwała RM III/28/19
  • W sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2019 r.

Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.miastochojnice.pl/269.html

W kategorii: 2019