Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

7 lutego 2024

Burmistrza Miasta Chojnice o przyjęciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i możliwościach zapoznania się z jego treścią.

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.),informuję o przyjęciu:

  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Lichnowskiej
    w Chojnicach
    , uchwałą Nr LXII/762/24 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 29 stycznia 2024 r.;
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Strzeleckiej
    w Chojnicach
    , uchwałą Nr LXII/763/24 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 29 stycznia 2024 r.

            Z treścią w/w dokumentów wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 w/w ustawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Chojnicach, pokój nr 607 oraz na stronie internetowej gminy.

W kategorii: Ogłoszenia