Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

7 lutego 2024

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia strony postępowania o: wydaniu w dniu 6 lutego 2024 r. znak: PP.6733.15.2023 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie instalacji radiokomunikacyjnej P4 CHJ0014B.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.  z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) zawiadamiam o wydaniu decyzji znak PP.6733.15.2023 z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji radiokomunikacyjnej P4 CHJ0014B na działce nr 141/3 przy ulicy Meteorologicznej w Chojnicach.

 Jednocześnie informuję, że z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Miejskim Wydział Planowania Przestrzennego pok. 608 i tam też można składać odwołanie w terminie 14 dni.

W kategorii: Ogłoszenia