Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

17 listopada 2023

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia strony postępowania o: wydaniu w dniu 17.11.2023 r. znak: OŚ.6220.11.2023 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Adaptacja istniejącego zbiornika „Karolewo” celem uzyskania funkcji zbiornika retencyjnego wraz z wykonaniem elementów funkcjonalnie powiązanych”.

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 69 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.),

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia strony postępowania o:

  • wydaniu w dniu 17.11.2023 r. znak: OŚ.6220.11.2023 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Adaptacja istniejącego zbiornika „Karolewo” celem uzyskania funkcji zbiornika retencyjnego wraz z wykonaniem elementów funkcjonalnie powiązanych”.

W związku z powyższym informuje się, iż strony postępowania mogą zapoznać się z jej treścią w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Chojnicach, przy Placu Niepodległości 7 w Chojnicach, pokój 199 (II piętro), w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr 52 397 18 00 wew. 18.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chojnice, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia, o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Dokumenty do pobrania:

W kategorii: Ogłoszenia