Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

17 listopada 2023

Burmistrz Miasta Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o: wydaniu w dniu 17.11.2023 r. znak: OŚ.6220.11.2023 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Adaptacja istniejącego zbiornika „Karolewo” celem uzyskania funkcji zbiornika retencyjnego wraz z wykonaniem elementów funkcjonalnie powiązanych” oraz o zamieszczeniu w/w decyzji w publicznie dostępnym wykazie danych.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 21, art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.).

Burmistrz Miasta Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o:

  • wydaniu w dniu 17.11.2023 r. znak: OŚ.6220.11.2023 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Adaptacja istniejącego zbiornika „Karolewo” celem uzyskania funkcji zbiornika retencyjnego wraz z wykonaniem elementów funkcjonalnie powiązanych”,
  • zamieszczeniu w/w decyzji w publicznie dostępnym wykazie danych.

Ponadto informuje się, iż z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów opiniujących, można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Chojnicach, przy Placu Niepodległości 7 w Chojnicach, pokój 199 (II piętro), w godzinach pracy Urzędu, tzn. poniedziałek, środa, czwartek, piątek, w godzinach: 7:00 – 15:00, we wtorek w godzinach: 8:00 – 16:00; po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr 52 397 18 00 wew. 18.

W dniu 17.11.2023 r. treść decyzji została również umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chojnicach, na okres 14 dni.

W kategorii: Ogłoszenia