Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

28 listopada 2023

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia strony o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 na działkach nr 93/1 i nr 93/2 przy ulicy Bytowskiej w Chojnicach

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.)  oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (j.t. Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.)  zawiadamiam, że w dniu 24 listopada 2023r., o wszczęciu postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 na działkach nr 93/1 i nr 93/2 przy ulicy Bytowskiej w Chojnicach.

Jednocześnie informuję, że z treścią dokumentów można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Chojnicach w Wydziale Planowania Przestrzennego pok. 608 i tam też można składać wnioski i uwagi w terminie 7 dni.

W kategorii: Ogłoszenia