Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

20 marca 2023

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentu pn. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Chojnice – aktualizacja 2022”

Chojnice, dnia 20.03.2023 r.

PRiWZ.032.13.8.2021

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 19 ust. 6 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentu pn.:

„Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

dla miasta Chojnice – aktualizacja 2022”.

Dokumentacja zgromadzona w przedmiotowej sprawie dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chojnicach pod adresem: www.miastochojnice.pl; w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: bip.miastochojnice.pl oraz w pok. nr 710 Urzędu Miejskiego w Chojnicach w godzinach 900 – 1400.

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do Projektu założeń.

Wnioski, zastrzeżenia i uwagi do dokumentu można składać z wykorzystaniem Formularza składania uwag w dniach od 21 marca 2023 r. do 11 kwietnia 2023 r. poprzez:

  • formę pisemną do Burmistrza Miasta Chojnice, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: [email protected]

Wnioski, zastrzeżenia i uwagi zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Chojnice.

Wnioski, zastrzeżenia i uwagi złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu pozostaną bez rozpatrzenia.

Burmistrz Miasta Chojnice

     dr Arseniusz Finster

Chojnice-Projekt-zalozen.1

Formularz zgłaszania uwag w ramach wyłożenia

 

Dokumenty do pobrania:

W kategorii: Ogłoszenia