Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

21 marca 2023

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Chojnice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziaływania na środowisko przy ul. Kolejowej w Chojnicach

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.), w związku z art. 39 i 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) oraz uchwały Nr XXXII/449/21 z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Kolejowej w Chojnicach, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Kolejowej w Chojnicach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 30 marca 2023 r. 8 maja 2023 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnicach, pokój nr 607, w godzinach 9°°- 14°°.


Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędą się w dniu 30 marca 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, Stary Rynek 1 w Chojnicach pokój nr 607 o godz. 10°°.


Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi.


Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Chojnice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 maja 2023 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej.


Zgodnie z art. 39 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i pkt 14 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy
w Urzędzie Miejskim w Chojnicach, pokój nr 607, oraz mogą składać uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w w/w nieprzekraczalnym terminie.


Uwagi i wnioski zgodnie z art. 40 w/w ustawy mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.


Uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Burmistrza Miasta Chojnice.


Zgodnie z art. 41 w/w ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu pozostaną bez rozpatrzenia.

W kategorii: Ogłoszenia