Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

7 czerwca 2022

Zarządzenie nr 79/22 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 6 czerwca 2022r.

w sprawie: zbycia nieruchomości Gminy Miejskiej Chojnice

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005) oraz uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach Nr XXII/338/09 z dnia 6 kwietnia 2009r. w sprawie zbycia nieruchomości oddanych w wieczyste użytkowanie

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zbyć prawo własności nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miejskiej Chojnice, stanowiącej działkę o nr ewid. 684/47 o pow. 3,1339 ha, dla której Sąd Rejonowy w Chojnicach prowadzi księgę wieczystą SL1C/00020240/4, za kwotę 1 340 000 zł brutto (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści tysięcy złotych 00/100).

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

W kategorii: Ogłoszenia