Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

9 czerwca 2022

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Ustronnej i przy ulicy Strzeleckiej

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), w związku z art. 39 i 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) oraz uchwały Nr VIII/102/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Ustronnej w Chojnicach i uchwały Nr XX/274/20 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Strzeleckiej w Chojnicach, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:

  1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Ustronnej w Chojnicach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz
  2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Strzeleckiej w Chojnicach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 10 czerwca 2022 r. do 15 lipca 2022 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnicach, pokój nr 607, w godzinach 9°°- 14°°.

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projekcie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędą się:

  • w dniu 22 czerwca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, Stary Rynek 1 w Chojnicach pokój nr 607 o godz. 10°°,
  • w dniu 22 czerwca 2022 r. w Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowym przy ulicy Piłsudskiego 30A w Chojnicach o godz. 16°°.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Chojnice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 sierpnia 2022 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i pkt 14 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Chojnicach, pokój nr 607, oraz mogą składać uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w w/w nieprzekraczalnym terminie.

Uwagi i wnioski zgodnie z art. 40 w/w ustawy mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Burmistrza Miasta Chojnice. Zgodnie z art. 41 w/w ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu pozostaną bez rozpatrzenia.

Dokumenty do pobrania:

StrzeleckaStrzelecka [5 MB, zip]
UstronnaUstronna [7 MB, zip]

W kategorii: Ogłoszenia, Planowanie