Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

26 kwietnia 2022

Zarządzenie nr 56/22 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 25 kwietnia 2022r.

w sprawie: zbycia nieruchomości Gminy Miejskiej Chojnice Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583) oraz uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach Nr XXXII/451/21 z dnia 22 listopada 2021r. w sprawie zbycia nieruchomości

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zbyć prawo własności nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Chojnice, stanowiącej działkę:

  • o nr ewid. 482/4 o pow. 516 m², dla której Sąd Rejonowy w Chojnicach prowadzi księgę wieczystą nr SL1C/00022651/2, 94 800 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych 00/100),
  • o nr ewid. 481/16 o pow. 229 m², dla której Sąd Rejonowy w Chojnicach prowadzi księgę wieczystą nr SL1C/00021248/7, za kwotę 43 100 zł brutto (słownie: czterdzieści trzy tysiące sto złotych 00/100).

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

MSH

Dokumenty do pobrania:

W kategorii: Ogłoszenia