Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

28 kwietnia 2022

Zarządzenie nr 55/22 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 25 kwietnia 2022r.

w sprawie zniesienia współwłasności części nieruchomości wspólnej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1899 ze zm.) oraz art. 210 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.), oraz uchwały Nr XXXV/494/22 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 lutego 2022 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonać zniesienia współwłasności części nieruchomości wspólnej, położonej przy ulicy Kościuszki 34 w Chojnicach na terenie działki oznaczonej geodezyjnie numerem 1625/3, o powierzchni 298 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chojnicach prowadzi księgę numer SL1C/00002246/4, której związek funkcjonalny z lokalami nie ma ścisłego charakteru, poprzez przyznanie piwnic, strychu, pomieszczeń na strychu i pomieszczeń w piwnicy właścicielom wyodrębnionych lokali i Gminie Miejskiej Chojnice jako właścicielowi samodzielnych, niewyodrębnionych lokali, według stanu dotychczasowego korzystania i posiadania, w ramach przysługujących udziałów w prawie własności nieruchomości.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Dokumenty do pobrania:

W kategorii: Ogłoszenia