Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

11 stycznia 2022

Zarządzenie nr 3/22 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 11 stycznia 2022r.

w sprawie: zbycia nieruchomości Gminy Miejskiej Chojnice Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372, 1834) oraz uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach Nr XXIX/417/21 z dnia 16 sierpnia 2021r. w sprawie zbycia nieruchomości

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zbyć prawo własności nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Chojnice, stanowiącej działkę o nr ewid. 506/299, dla której Sąd Rejonowy w Chojnicach prowadzi księgę wieczystą SL1C/00021856/2, za kwotę 6 200 zł brutto (słownie: sześć tysięcy dwieście złotych 00/100).

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

MSH

Dokumenty do pobrania:

Zarzadzenie nr 3 2022Zarzadzenie nr 3 2022 [14 KB, docx]

W kategorii: Ogłoszenia