Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

30 grudnia 2021

Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza nabór wniosków o przyznanie nagrody lub wyróżnienia burmistrza za osiągnięcia sportowe w 2021 roku

Na podstawie Uchwały Nr XII/161/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 20 listopada 2019 r. Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza nabór wniosków o przyznanie nagrody lub wyróżnienia burmistrza za osiągnięcia sportowe w 2021 roku.

I. Wnioski o przyznanie nagród mają prawo składać:

  1. burmistrz z własnej inicjatywy
  2. związki sportowe
  3. kluby sportowe
  4. radni RM
  5. szkoły

II. Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. dane osobowe kandydata;
  2. dane wnioskodawcy;
  3. informacje o osiągnięciach, za które nagroda lub wyróżnienie może być przyznane;
  4. datę, pieczątka wnioskodawcy
  5. Do wniosku powinny być dołączone załączniki w postaci dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata do nagrody oraz klauzula informacyjna RODO.

III. O nagrodę lub wyróżnienie ubiegać się mogą zawodnicy, którzy w ciągu całego 2021 roku osiągnęły wysokie wyniki sportowe oraz trenerzy prowadzący szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

IV. Nagrody mogą otrzymać osoby reprezentujące barwy klubów sportowych mających swoją siedzibę na terenie miasta Chojnice; w tym Chojnickiego Klubu Żeglarskiego z siedzibą w Charzykowach.

V. Wzór wniosku o przyznanie nagrody w dziedzinie sportu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz jest dostępny: w biurze podawczym Urzędu Miejskiego, w Wydziale Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. Mickiewicza 12a oraz jest na stronie www.miastochojnice.pl w zakładce: Organizacje pozarządowe/Nagrody, Sport, Kultura oraz w BIP-ie w zakładce Konkursy-Organizacje Pozarządowe

VI. Wnioski o przyznanie nagrody wraz z dokumentami potwierdzającymi wyniki sportowe oraz klauzulą informacyjną należy złożyć do Biura Podawczego Urzędu Miejskiego /parter, p. 306/ Stary Rynek 1 lub przesłać drogą pocztową w terminie do 31 stycznia 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego) wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Burmistrz Miasta Chojnice
/-/ dr inż. Arseniusz Finster

W kategorii: Nagrody, Ogłoszenia