Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

10 lipca 2012

Zaproszenie do prac w zespołach tematycznych Strategii Rozwoju Miasta

Chojnice, 10 lipca 2012 r.

 

Szanowni Mieszkańcy
Miasta Chojnice

 Uprzejmie informuję, iż na II posiedzeniu Rady Strategii Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020 w dniu 29 czerwca 2012 r. powołane zostały cztery tzw. tematyczne zespoły robocze:

1. Zespół Budżetu i Rynku Pracy – przedmiot prac Zespołu będzie obejmował następującą tematykę:

 • budżet gminy, w tym: dochody i wydatki budżetowe,
 • mechanizmy promocji miasta,
 • sprawy przyjmowanych zadań z zakresu administracji rządowej,
 • problemy bezrobocia.

2. Zespół Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska – przedmiot prac Zespołu będzie obejmował:

 • miejskie drogi i ulice, place, komunikację miejską, kanalizację, usuwanie nieczystości, energię cieplną, energetyczną i oświetlenie miasta,
 • ochrona środowiska,
 • budownictwo mieszkaniowe,
 • inwestycje, działania i zamierzenia w dziedzinie gospodarowania wodami opadowymi,
 • kierunki rozwoju inwestycji związanych z wykorzystaniem bądź utylizacją odpadów,
 • miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
 • targowiska i hale.

3. Zespół Edukacji, Kultury i Sportu – przedmiot prac Zespołu będzie obejmował:

 • przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazjalne, dla których gmina jest organem prowadzącym,
 • biblioteki,
 • oświata zdrowotna w szkołach i przedszkolach,
 • działalność społeczną i profesjonalną w dziedzinie oświaty, kultury, sportu i rekreacji, ukierunkowaną również na kontakty z miastami partnerskimi,
 • działalność stowarzyszeń i jednostek zajmujących się sportem i masową rekreacją fizyczną,
 • baza kulturalna i sportowa,
 • placówki kulturalne i sportowe,
 • jednostki organizacyjne, stowarzyszenia i inne organizacje kulturalne i sportowe,
 • samorządy szkolne, Samorządy Mieszkańców Osiedli.

4. Zespół ds. Społecznych i Bezpieczeństwa – przedmiot prac Zespołu będzie obejmował:

 • programy profilaktyczne oraz promujące zdrowy, aktywny styl życia mieszkańców,
 • funkcjonowanie placówek służby zdrowia, opieki społecznej i żłobka,
 • dostępność i jakość świadczeń medycznych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej,
 • miejska polityka prorodzinna, ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia roli i funkcji rodziny, zapobiegania i sygnalizowania istnienia patologii społecznej, ubóstwa, wykluczenia społecznego oraz niepokojących zmian w środowisku życia mieszkańców,
 • gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • funkcjonowanie świetlic profilaktycznych, środowiskowych, terapeutycznych ze szczególnym uwzględnieniem pracy z dziećmi i młodzieżą dotkniętą patologią społeczną.
 • opieka społeczna,
 • bezpieczeństwo mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem patologii społecznych,
 • zagrożenia związane z ruchem drogowym i kierunki działań dotyczących stanu nawierzchni, oświetlenia, oznakowania dróg, organizacji ruchu w mieście oraz zwiększania liczby miejsc parkingowych,
 • integracja działań Straży Miejskiej, Komendy Powiatowej Policji, Straży Pożarnej, pogotowia ratunkowego i obrony cywilnej w zakresie reagowania na zagrożenia,
 • prewencja i profilaktyka w zwalczaniu wszelkich patologii a zwłaszcza alkoholizmu, narkomanii, przemocy w rodzinie, bezpieczeństwa w szkołach.

W związku z powyższym informuję, iż w dniu 24 lipca 2012 r. w godzinach: 10.30 – 15.00 w Urzędzie Miejskim w Chojnicach odbędą się pierwsze spotkania warsztatowe w/w Zespołów, mające na celu prace nad określeniem diagnozy, wizji, misji, priorytetów, celów i działań strategicznych w Chojnicach w latach 2012-2020.

Warsztaty odbędą się w następujących godzinach:

 1. Zespół Budżetu i Rynku Pracy: godz. 10.30 – 12.30, Sala Radnego (nr 406)
 2. Zespół Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska: godz. 10.30. – 12.30, Sala Obrad RM (nr 408)
 3. Zespół Edukacji, Kultury i Sportu: godz. 13.00 – 15.00, Sala Radnego (nr 406)
 4. Zespół ds. Społecznych i Bezpieczeństwa: godz. 13.00 – 15.00, Sala Obrad RM (nr 408)

W przypadku zainteresowania uczestnictwem w pracach warsztatowych danego zespołu / zespołów proszę o składanie stosownych deklaracji w Wydziale Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego, pok. 709, telefonicznie pod numerem telefonu 52/ 3971800 wew. 16 lub w formie elektronicznej na adres: [email protected] do dnia 20 lipca 2012 r.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Strategii
Antoni Szlanga

W kategorii: Strategia rozwoju Miasta Chojnice 2020