Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

28 marca 2022

XXXVI sesja Rady Miejskiej w Chojnicach – 04.04.2022

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji:
  1. stwierdzenie quorum,
  2. wnioski do porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu XXXV sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 3. Powołanie Sekretarza sesji i Komisji Wnioskowej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie między sesjami.
 6. Informacja o realizacji uchwał i wniosków podjętych na XXXV sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 7. Przedłożenie przez Przewodniczących Komisji wniosków i opinii podjętych w okresie międzysesyjnym.
 8. Ustosunkowanie się do wniosków Komisji.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2037.
 11. Projekt uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy zapewnianej obywatelom Ukrainy.
 12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta Chojnice uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach.
 13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2022r.
 14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.
 15. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
 16. Projekt uchwały w sprawie zgody na zniesienie współwłasności części nieruchomości wspólnej.
 17. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 18. Projekt uchwały w sprawie wyboru opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chojnicach.
 19. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Chojnice.
 20. Wnioski i oświadczenia radnych oraz odpowiedzi na wnioski.
 21. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach.
 22. Wolne wnioski i oświadczenia klubowe.
 23. Zakończenie XXXVI sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.

W kategorii: 2022